Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

 

 Каракіна Віра Кимівна

 

 секретар Голопристанської міської ради         

 Херсонської області 

 

 

 

 

                  

 

Громадянство

України

 

Число, місяць і рік народження  

 

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

 

Трудова діяльність 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Повноваження

секретаря Голопристанської міської ради

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Секретар Голопристанської міської ради (далі – секретар міської ради) в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цією інструкцією.

1.2. Секретар міської ради підпорядкований безпосередньо міському голові. Виконує службові доручення міського голови.

1.3. Секретар  міської ради працює в раді на  постійній  основі.  Секретар  ради обирається радою з числа її  депутатів  на  строк  повноважень   ради   за пропозицією міського голови.  

1.4. Секретар   міської  ради   не   може  суміщати свою службову діяльність  з  іншою  посадою,  у  тому  числі  на   громадських  засадах  (крім викладацької,   наукової та   творчої роботи  в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою   діяльністю,  одержувати від цього прибуток, якщо  інше  не передбачено законом. 

1.5. Секретар міської ради  повинен мати вищу освіту, або базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр.

1.6. Кандидат на  посаду секретаря міської ради повинен знати і уміти застосовувати норми чинного  законодавства та основні нормативно-правові акти, добре володіти питаннями державної політики у галузі місцевого самоврядування, бути обізнаним у роботі з комп'ютером (Місrоsоft Wоrd, Wіndows, Ехсеl), добре володіти державною мовою. Мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету.

1.7. Секретар міської ради повинен знати:

          - основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади;

- загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правових дисциплін в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов'язків у сфері місцевого самоврядування;

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які існують у його територіальних грома­дах;

- етику та культуру ділового і політичного спілкування;

- зміст основних економічних процесів на рівні територіальних гро­мад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

- загальні теоретичні і правові засади здійснення управління містом;

-  розподіл сфер діяльності в процесі управління містом;

- організацію, форми і методи роботи органів територіального само­врядування;

- проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

- основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

- основи організаційно-правової роботи;

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності доку­ментів міської ради;

- основи експлуатації сучасної комп'ютерної техніки.

 

 2. Повноваження та функціональні обов'язки
секретаря міської ради

 2. Секретар міської ради: 

2.1.  У  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  здійснює  повноваження    міського голови.

2.2. Скликає  сесії  ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;  повідомляє депутатам і доводить до  відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

2.3. Веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках,  передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4.   Організує підготовку сесій ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради.

2.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

2.6. За   дорученням міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

2.7. Сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень.

2.8. Організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування.

2.9. Забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого  самоврядування  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням  відповідної  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

2.10. Очолює  атестаційну та конкурсну комісії.

2.11. Забезпечує контроль  та організовує роботу щодо погосподарського обліку  села Білогрудове.

2.12. Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів та реалізації пропозицій і доручень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій та зауважень, озвучених депутатами на сесіях міської ради.

2.13. Забезпечує організацію проведення громадських слухань, інформування мешканців міста про час і місце проведення та про питання, які виносяться на громадські слухання з десятиденним терміном оприлюднення через ЗМІ резолюцію громадських слухань.

2.14. Планує роботу міської  ради.

2.15. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд сесій ради.

2.16. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради та своєчасним доведенням їх до виконавців.

2.17. Здійснює  особистий прийом громадян.

2.18. Підписує додатки до всіх рішень міської ради.

2.19. Спільно із заступниками міського голови організовує у місті відзначення у державних свят, знаменних і пам’ятних дат, проведення фестивалів.

 2.20. Виконує інші доручення міського голови.

 2.21. Координує діяльність:

-  відділу ведення Державного реєстру виборців;

-  сектору організаційно-кадрової роботи (в частині питань роботи з депутатським корпусом та організацією і проведенням сесій міської ради, технічного оформлення протоколів сесій міської ради).

3. Права секретаря міської ради

     Секретар міської ради має право:

3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2. На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3. На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи.

3.4. На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.5. На соціальний і правовий захист.

3.6. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

3.7. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

3.8. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього.

3.9. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 

 

4. Відповідальність секретаря міської ради

4.1. Секретар міської ради несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування згідно зі статтями 12, 13, 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 

5. Заключні положення

 5.1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

5.2. Секретар міської ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.3. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар міської ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним   перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 


 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.