Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

першої сесії  ради  7-го  скликання

 

10.11.2015                                                                                                                                        № 12

Про Регламент Голопристанської

міської ради 7-го скликання

Керуючись статтями 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Голопристанська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Голопристанської міської ради 7-го скликання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент Голопристанської міської ради 6-го скликання, затверджений рішенням Голопристанської міської ради від 17.11.2010  № 12.

 

 

Міський голова                                                                                                                           О.В.Бабич  

 


                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення міської ради

                                                                                 10.11.201512

Р Е Г Л А М Е Н Т

Голопристанської міської ради 7-го скликання


         Регламент Голопристанської міської ради (далі – Регламент) визначає 
порядок діяльності Голопристанської міської ради, депутатів міської ради, органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, порядку денного сесії та інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту територіальної громади м. Голої Пристані.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  СТАТТЯ 1. Голопристанська міська рада - орган місцевого самоврядування

         Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Голої Пристані і села Білогрудове та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами. 

        Голопристанська міська рада є юридичною особою і наділяється відповідно до чинного законодавства України власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність.    

Загальний склад міської ради – 26 депутатів, які обираються населенням  міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за пропорційною виборчою системою  в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій.

         Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. На будинку, де працює рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний прапор України та прапор міста.

 

СТАТТЯ 2. Гласність роботи міської ради

         Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості засідань ради, розповсюдження інформації про діяльність міської ради у її друкованому органі – газеті “Рідна Пристань” та інших засобах масової інформації. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання для розгляду конкретно визначених питань. Редакції друкованих засобів масової інформації, теле- та радіостудій мають право акредитувати своїх представників при міській раді. 

        Акредитація здійснюється шляхом реєстрації в загальному відділі виконавчого комітету на підставі офіційного подання засобу масової інформації на ім’я міського голови з пред’явленням ними документів, що підтверджують їх професійний фах. 

Секретар міської ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали (порядок денний та проекти рішень з основних питань), які поширюються серед депутатів. Робота Голопристанської міської ради, а також ведення документації провадиться державною – українською мовою.

 

СТАТТЯ 3. Порядок затвердження, виконання і внесення змін і доповнень до регламенту

Регламент міської ради приймається на її пленарному засіданні (сесії) міської ради. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку. Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку. 
         Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійної депутатської комісії та депутатів міської ради.

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 4. Голопристанський міський голова

Голопристанський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях ради. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі. 

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом. 
          Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Повноваження і обов'язки міського голови визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом територіальної громади міста.

 

СТАТТЯ 5. Секретар Голопристанської міської ради

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. 
         Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом. Секретар міської ради забезпечує присутність представників відділів міськвиконкому, які відповідають за життєдіяльність міста, на звітах депутатів перед виборцями. Сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності. Повноваження і обов'язки секретаря міської ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом територіальної громади міста Голої Пристані. Секретар міської ради виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

 

СТАТТЯ 6. Визнання та строк повноважень депутата

Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради, а закінчуються в день відкриття першої сесії наступного скликання. Особа депутата засвідчується нагрудним значком та посвідченням депутата. Повноваження депутатів, гарантії та порядок організації депутатської діяльності визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Статутом міста та цим Регламентом.

 

СТАТТЯ 7. Права депутата міської ради

Депутат міської ради має наступні права:
         - обирати і бути обраним до органів та на виборні посади міської ради;
         - пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду міською радою;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
         - вносити, в установленому цим Регламентом порядку, для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються міською радою, поправки до них;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються або затверджуються міською радою;

- порушувати питання про недовіру органам, утвореним міською радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано або затверджено міською радою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також з питань, що входять до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

- виступати з обговоренням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях міської ради та її органів у встановленому порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- брати участь в засіданні виконавчого комітету та інших органах, утворених міською радою з правом дорадчого голосу;

- знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в органах місцевого самоврядування, робити виписки та копіювання цих документів. Для цього депутат письмово звертається до міського голови із зазначенням відповідних документів та мети їх використання, які видаються депутату не пізніше, ніж через 7 днів після подання звернення. Копії документів видаються в цей же термін;

- публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником або співзасновником яких є міська рада; 

- інші права, визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Статутом міста та цим Регламентом.

 

СТАТТЯ 8. Депутатські запити, запитання, звернення

Депутат має право звернутись із запитом до міського голови, виконавчого комітету, керівників органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата або групи депутатів у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, по ньому проводиться обговорення і приймається рішення. Депутатський запит, заявлений до пленарного засідання, в разі його позитивного вирішення, в порядок денний не включається і на сесії не обговорюється.
         Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані у встановлений радою термін дати усну або письмову відповідь на нього, яка розглядається на пленарному засіданні.

Депутатський запит, до включення його в порядок денний пленарного засідання, оголошується головуючим на засіданні або депутатом.
При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання, під час пленарного засідання депутат може звернутись із запитанням до головуючого на засіданні. 

У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає секретарю міської ради, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді.

Депутатські запитання до порядку денного не включаються, не обговорюються, рішення по них не приймаються. Вони розглядаються після порядку денного у “Різному”.

Депутат міської ради може особисто звернутись із зверненням до посадових осіб усіх органів, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю. Депутатські звернення реєструються як вихідна кореспонденція в загальному відділі міськвиконкому, який надсилає їх адресату та здійснює контроль за їх виконанням. Депутатські звернення можуть також направлятись від депутата особисто. Зазначені органи і посадові особи зобов’язані розглянути звернення і дати відповідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення і перевірки – не пізніше як у місячний термін, про що у письмовій формі повідомляють депутата з обґрунтуванням необхідності такого вивчення.

 

СТАТТЯ 9. Депутатські групи

Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються міською радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи. Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи. Він представляє групу у відносинах з іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації і організовує її роботу. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою. На прохання депутатської групи місця для її членів в залі засідань відводяться поряд.

Депутат міської ради може бути членом тільки однієї депутатської групи.
         На черговому пленарному засіданні керівник групи інформує міську раду про створення такої групи, її склад, вказує назву та додає список членів. Інформація про створення групи заноситься до протоколу сесії.

        Депутатська група має право:

- делегувати в склад тимчасових контрольних комісій свого представника;

- на виступ свого представника з усіх питань порядку денного; 
          - вимагати перерви в засіданні до 15 хвилин;
          - публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником або співзасновником яких є міська рада;

          - попередньо розглядати проекти рішень, кандидатури для обрання, затвердження;
          - надавати свої письмові пропозиції щодо розглянутих питань для обговорення на сесії міської ради.

        Діяльність групи припиняється:

       - в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше 5 депутатів;

       - в разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення;
       - після закінчення повноважень міської ради даного скликання.

 

СТАТТЯ 10. Депутатські фракції

         Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше 5-ти депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

Депутатські фракції мають право:

       - на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

       - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

       - на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
       - об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

       - здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

СТАТТЯ 11. Обов'язки депутата

       Депутат міської ради зобов’язаний:

      - брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких його обрано, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення її органів, міської ради, міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій;

     - бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних депутатських комісій та інших органів, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат повідомляє про це із зазначенням причин керівника відповідного органу міської ради або секретаря міської ради;

     - брати участь у громадських слуханнях, в організації виконання рішення ради та її постійних комісій, у масових заходах, що проводяться міською радою на території міста;

      - вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередньо участь у їх вирішенні;
      - дотримуватись Регламенту міської ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності міської ради та її органів;

      - виконувати інші обов’язки, передбачені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад ”.

        У разі пропуску депутатом протягом календарного року більше половини засідань міської ради або постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради, рада за попередніми висновками постійної комісії мандатної, з питань, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку звертається до осередку політичної партії (блоку), за списком якої обрано депутата.

 

СТАТТЯ 12. Звітність депутатів про роботу

Депутат міської ради один раз на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу міської ради перед виборцями. Секретар міської ради за погодженням з депутатами визначає орієнтовні терміни проведення їх звітів перед виборцями, своєчасно забезпечує їх довідковими та інформаційними матеріалами, необхідними для звіту. Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам міської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, в тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні міської ради. Депутат міської ради інформує раду про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів міської ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюється за рахунок міського бюджету у межах затверджених на ці цілі видатків. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

 

СТАТТЯ 13. Забезпечення депутатської діяльності

Для інформування депутатів про роботу виконавчого комітету, його відділів, вивчення законодавчих актів, встановлюються інформаційні депутатські дні – кожна третя середа місяця. На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету. 

Секретар міської ради забезпечує депутатів для здійснення ними депутатської діяльності інформаційними матеріалами, організовує їм допомогу з правових питань.

 

СТАТТЯ 14. Постійні комісії Голопристанської міської ради

Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови комісії і членів комісії. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією. 

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.  Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд, розробляють проекти рішень ради та готують висновки, з даних питань виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

 Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою, готують висновки з даних питань. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконкому, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради. 

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.  Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. 

         Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, ніж 3 чоловіка від загального складу комісії. 

         За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови. Протоколи засідань комісії підписуються головою або його заступником і секретарем комісії. 

          Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

           Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатись постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

СТАТТЯ 15. Тимчасові контрольні комісії Голопристанської міської ради

        Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міської ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закритими, депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. Звіти і пропозиції тимчасової контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.


СТАТТЯ 16. Рада голів депутатських комісій

Рада голів є консультативно-дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд питання поточної роботи ради в період між сесіями. 
До складу ради голів входять: міський голова, секретар ради, голови депутатських комісій. Засідання ради голів скликається міським головою або секретарем ради, або на вимогу 1/3 складу ради голів в міру необхідності. В засіданнях можуть брати участь депутати, які не входять до складу ради голів. Засідання ради голів відкриває і веде міський голова або секретар ради. 
          На засіданнях ради голів міської ради розглядаються такі питання: 
           - забезпечення підготовки сесії ради, документів і матеріалів, які виносяться на її розгляд;
 

- організація виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян; 

- координація дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до виключної компетенції ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради; 

- попередній розгляд внесених виконавчим комітетом проектів програм економічного та соціального розвитку міста, бюджету, питань в галузі регулювання земельних відносин, програм приватизації; 

- розглядає протоколи зборів громадян за місцем проживання і доручає відповідній депутатській комісії підготовку питань місцевої ініціативи для розгляду на сесії міської ради; 

- обмін досвідом депутатської роботи з місцевими радами інших міст, включаючи зарубіжні зв'язки; 

- аналіз стану справ у питаннях, які віднесені законодавством до відома міської ради, внесення необхідних пропозицій; 

- організація роботи по проведенню місцевого референдуму, виборів депутатів ради, обговорення громадянами проектів законів, документів місцевого і державного значення; 

- надання методично-консультативної допомоги органам територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень; 

- інші питання поточної роботи міської ради. 

Пропозиції ради голів комісій з питань, віднесених цим Регламентом до її відання, носять рекомендаційний характер і приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. Засідання ради голів оформляється протокольно секретарем міської ради. 

Висновки, пропозиції, рішення ради голів міський голова враховує у своїх розпорядженнях, виконавчий комітет – у своїх рішеннях.

 

РОЗДІЛ 3. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ (СЕСІЇ) МІСЬКОЇ РАДИ

 

СТАТТЯ 17. Порядок скликання сесії

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. 
Сесії скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається: 
          - відповідно до доручення міського голови; 

- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених частиною четвертою цієї статті; 

- якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені цим     

Регламентом.
          У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш, як одну третину від загального складу міської ради, або постійною комісією міської ради.     

          Пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається міському голові з обов'язковою реєстрацією дати подання пропозиції загальним відділом міськвиконкому.
          
Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення та оголошується через засоби масової інформації не пізніш, як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.  Апарат виконкому за дорученням міської виборчої комісії, міського голови, секретаря міської ради, постійної депутатської комісії, повідомляє депутатів про час скликання, місце проведення сесії міської ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради.Проекти рішень міської ради надаються депутатам на засіданні постійних комісій до пленарного засідання, але не пізніш як за 3 дні, а в невідкладних випадках – безпосередньо перед засіданням міської ради. В такому випадку рішення з цих питань приймаються тільки після розгляду цих проектів постійними комісіями ради в перерві пленарних засідань.

 

СТАТТЯ 18. Порядок денний сесії

Порядок денний сесії міської ради формується міським головою за пропозиціями постійних депутатських комісій, депутатів міської ради, виконкому і своїми власними. 

Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться:

- міським головою;

- постійними депутатськими комісіями;

- депутатами;

- виконавчим комітетом міської ради;

- загальними зборами громадян.

        Проекти рішень з питань, що вносяться постійними комісіями ради, підтверджуються протоколом засідання відповідної комісії, в якому зазначається доповідач з даного питання.

         Проекти рішень з питань, що вносяться депутатом міської ради, подаються за підписом депутата, який і є доповідачем з цього питання. 
         Проекти рішень з питань, що виносяться міським головою, подаються разом із письмовим поданням, в якому зазначається доповідач з цього питання.
         Проекти рішень з питань, що вносяться виконавчим комітетом, подаються разом з рішенням виконкому з пропозицією міській раді про внесення цього питання на розгляд міської ради. 

        Питання вважається включеним до порядку денного після попереднього розгляду в постійних комісіях і якщо за це проголосувала 1/3 депутатів, присутніх на засіданні ради. Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій, ніж в передбаченій в ньому послідовності, відкладатися чи виключатися з порядку денного, якщо за це проголосувало 1/3 присутніх на засіданні депутатів. 

         Подані проекти рішень повинні містити:

- додатки, якщо такі потрібні;

- коротку довідку по суті питання з пропозиціями і висновками;

- інформацію про доповідача та співдоповідачів;

- список запрошених;

- перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати прийняті рішення.
           Проекти рішень, які пропонуються для розгляду виконавчим комітетом, міським головою, подаються особами, відповідальними за підготовку питання у 8 примірниках секретарю міської ради за 20 днів до початку сесії, попередньо погоджені з відповідними заступниками міського голови, секретарем міської ради і спеціалістом І категорії міськвиконкому з юридичних питань.
Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями подаються за 22 робочих дні до початку сесії, погоджені юридичною службою міськвиконкому.
           Більшістю голосів депутатів (не менше 14) міська рада може прийняти вмотивоване рішення про перенесення розгляду питання затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного. Прийняття рішення з питань бюджету, внесене міським головою чи виконавчим комітетом, не може переноситися на наступну сесію, якщо це за висновком міського голови чи виконавчого комітету призведе до перешкод в бюджетному регулюванні.


СТАТТЯ 1
9. Ведення пленарних засідань ради

Засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів (чотирнадцять) від загального складу ради. 
Сесію відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом – суб'єктами, які мають на це право. 
Засідання проводяться з 10.00 до 18.00 з короткочасними перервами по 30 хв. після кожних дві години роботи. 

           Реєстрація депутатів проводиться апаратом міськвиконкому перед початком  кожного пленарного засідання з пред’явленням посвідчення депутата і за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію.

Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

- неупереджено веде засідання, оголошує перерви на засіданнях; 

- виносить на обговорення проекти документів міської ради, інформує про матеріали, що надійшли до пленарного засідання міської ради; 

- організовує розгляд питань; 

- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 

          - надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; 
          - створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 
          - ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 
          - забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 
          - робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 
            - вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 
            - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

          Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.


СТАТТЯ 20. Прийняття рішень міської ради

Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Рішення міської ради може прийматись без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат міської ради і під час попереднього розгляду проект рішення з цього питання підтримали всі постійні комісії ради. 
         Голосування проводиться депутатськими посвідченнями або бюлетенями при проведенні таємного голосування. 

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань міської ради або у відповідному для таємного голосування місці біля залу засідань. 
Рішення міської ради (крім процедурного) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради (чотирнадцять). 

Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради та порядку прийняття рішень. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях ради. 

В ході розгляду проектів рішень міської ради переголосування пропозицій чи поправок здійснюється міською радою після проведення нового обговорення, при цьому допускається проведення обговорення за скороченою процедурою, але не більше двох разів.

 

СТАТТЯ 21. Види та способи голосування

Голосування може бути відкритим (в тому числі поіменним) і таємним. Рішення про таємне голосування приймається 1/3 депутатів, присутніх на засіданні ради. 

При наявності різних пропозицій щодо голосування перевага надається поіменному перед таємним та відкритим, таємному перед відкритим. 
У разі прийняття радою рішення про таємне голосування, таке голосування проводиться виключно бюлетенями. З питання обрання секретаря міської ради проводиться виключно таємне голосування.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються у кількості, що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В бюлетені вносяться кандидатури або рішення, попередньо обговорені на засіданнях постійних комісій міської ради. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Кожному депутату міської ради лічильною комісією видається бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання.      

Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в опечатану скриньку. В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова “За” та “Проти”. У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанту друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок “Не підтримую жодну кандидатуру” (або “Варіант рішення”) з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.
           Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше, ніж за одну кандидатуру або проект рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
           Після здійснення голосування лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується на пленарному засіданні, затверджується міською радою і є невід’ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради –14 депутатів. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

СТАТТЯ 22. Порядок розгляду питань і надання слова

Обговорення питання на засіданні міської ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на них;

- виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;
- виступ ініціатора внесення пропозиції;

- оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;
- заключне слово співдоповідачів і доповідача;

- уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

          Для доповіді надається до 30 хвилин, співдоповіді – до 20 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “Різному” – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин.

Для надання слова промовцям на більш тривалий час, ніж встановлено, міська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів продовжити йому час для виступу.
        Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Запис на виступ проводиться через секретаріат. Головуючий надає слово по черзі. Головуючий може змінити порядок надання слова з мотивацією зміни. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата.

Міський голова та секретар ради мають право в будь-який момент брати слово для виступу. 

Виступи з одного питання допускаються не більше двох разів на одному і тому ж засіданні.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться.


СТАТТЯ 23. Протокол сесії міської ради

Засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу засідань здійснюється секретаріатом міської ради. Протокол оформляється не пізніше 15 днів з дня проведення сесії, протягом місяця він оформляється у вигляді книги з палітуркою, виготовленою типографським способом. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, скріплюється печаткою міської ради.
У протоколі обов’язково зазначаються: дата, час, місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті рішення тощо. Оригінали протоколів сесії міської ради зберігаються в апараті ради протягом скликання, після чого передаються на зберігання до архіву.

 

СТАТТЯ 24. Дисципліна та етика

Депутати, присутні на засіданні міської ради, як правило, повинні мати нагрудний знак і посвідчення депутата. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. Якщо головуючий на засіданні в цей момент звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Під час засідання міської ради депутати і запрошені не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Депутати вищих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу. Якщо запрошений своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні може запропонувати запрошеному залишити зал до кінця засідання. У разі невиконання цієї пропозиції, запрошений може бути виведений із залу примусово працівниками охорони. 

Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши головуючого.
          На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути засоби зв’язку.
          Головуючий на засіданні зобов’язаний дотримуватись всіх норм, вимог, передбачених цих Регламентом.


СТАТТЯ 25. Акти органів та посадових осіб міської ради
          Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради, прийняті без поправок, підписуються головуючим в той же час. Рішення, прийняті з поправками, підписуються головуючим на засіданні і скріплюються печаткою ради не пізніше, як через 5 днів після їх прийняття. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності. 

            Рада може своїм рішенням скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідний обов’язковий розгляд відповідного рішення виконкому на засіданні відповідної депутатської комісії і надання висновків комісії. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення їх в дію.

Рішення міської ради, які підоягають оприлюдненню в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднюються протягом 5 робочих днів з дня їх прийняття.  
         
Рішення ради та акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення через органи друку, радіо, розсилаються секретарем ради відповідним державним органам, установам та організаціям, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, зацікавленим підприємствам, організаціям, установам та громадянам. 
Громадяни мають право звернутись до міського голови з проханням видати їм копії необхідних рішень міської ради. Копії рішень, скріплені печаткою для засвідчення копій рішень ради, видаються через 7 днів після звернення. 
Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням рішень міської ради несуть секретар міської ради та посадові особи міськвиконкому, на яких покладено фунцію контролю. Посадова особа, на яку покладено контроль, зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення. На пленарних засіданнях заслуховується інформація про виконання рішень.

 

СТАТТЯ 26. Підготовка проектів регуляторних актів.

Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня.

Якщо міська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого нею плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, міська рада вносить відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд міської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. Плани роботи міської ради оприлюднюються шляхом опублікування в газеті "Рідна Пристань" та розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Особливості діяльності міської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
          З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених до порядку денного сесії проектів регуляторних актів відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія міської ради мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку створює на громадських засадах підготовчі комісії чи робочі групи, куди можуть залучатися представники громадськості, вчені і спеціалісти, або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики.
Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання відповідного проекту регуляторного акта.
Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин міська рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня його оприлюднення, подається до постійної комісії міської ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія міської ради мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку.

Рішення міської ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом міської ради оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Неопубліковані регуляторні акти не є чинними.

Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт міського голови про роботу виконавчих органів міської ради.

 

СТАТТЯ 27. Контроль за виконанням рішень міської ради

           Контроль за виконанням рішень міської ради здійснюється міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, керівниками виконавчих органів ради, апаратом ради.

          На пленарних засіданнях ради заслуховуються інформації про виконання рішень та критичних зауважень і пропозицій, висловлених депутатами.
         Заходи щодо реалізації рішень ради подаються посадовою особою, на яку покладено відповідальність за їх виконання, на затвердження секретарю міської ради не пізніше, ніж в 15-денний термін після прийняття рішення радою.
         
Рішення міської ради знімаються з контролю після повного його виконання.
          Рішення міської ради з планових питань знімаються з контролю після розгляду інформації про його виконання на засіданні постійної комісії та пленарному засіданні ради. В інших випадках за пропозицією комісії – резолюцією міського голови або секретаря ради.

        Якщо виконання рішення у визначений термін не може бути здійснено, виконавець за 10 днів до закінчення терміну подає на ім′я міського голови доповідну записку, погоджену з головою постійної комісії, з обґрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для реалізації.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                               Л.О.Лук′янченко

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.