Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА

  ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

першої  сесiї  ради  7-го  скликання

                            

10.11.2015                                                                                                                         № 11 

Про Положення про постійні

комісії міської ради

           Керуючись статтями 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.     Затвердити Положення про постійні комісії міської ради (додається).

2.     Контроль за дотриманням виконання Положення про постійні комісії міської ради  покласти на голів постійних комісій.

 Міський голова                                                                                                                                                     О.В.Бабич           

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

10.11.2015 11

  П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні  комісії  міської  ради

 Розділ 1.  Загальні положення.

1.1.     Постійні комісії Голопристанської міської ради є органами Голопристанської міської ради, що обираються  з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю  за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.     Постійні комісії ради обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

Перелік комісій, їх кількісний і персональний  склад визначається міською радою. Питання щодо структури комісії вирішуються самою комісією. Заступник  голови та секретар  комісії обирається на першому засіданні комісії.

Протягом  строку повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до їх назви та кількості.

1.3. Постійні комісії є підзвітними, підконтрольними раді та відповідальними перед нею.

1.4. Депутат міської ради може бути членом лише однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть  бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.5. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради.

1.6. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.7. Засідання комісій є гласними та відкритими.

В своїй роботі постійні комісії міської ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, Регламентом Голопристанської міської ради та цим Положенням.

 

Розділ 2. Повноваження постійних комісій.

 

2.1. Постійні комісії своєю роботою сприяють  ефективній та безперервній роботі Голопристанської міської ради.

2.2. В міжсесійний період постійні комісії здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, які належать до відання Голопристанської міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих міською радою.

2.3. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою здійснюють:

-                 попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти  про їх виконання;

-                 вивчення та підготовку питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які виносяться на розгляд ради;

-                 підготовку проектів рішень ради, підготовку висновків з питань, які належать до відання комісії;

- попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою згідно з чинним законодавством, підготовку рекомендацій з цих питань;

- за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою здійснюють вивчення та перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету підприємств, установ  та організацій  з питань, віднесених  до відома  ради, інших  суб’єктів, незалежно від форми власності. За результатами перевірки готують  рекомендації та висновки;

-                 контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;

-       розгляд пропозицій, заяв, звернень, що надійшли в комісію.

2.4. Постійні комісії міської ради мають право:

- отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, їх філіалів  і відділень необхідні матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості  комісії;

- одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

- залучати до участі  в роботі комісії представників громадськості, спеціалістів виконавчого комітету за погодженням з міським головою;

- в порядку контролю за виконанням рішень ради, виконкому заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, завідувачів відділів міськвиконкому, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд сесії;

- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

- виступати  з доповідями   та співдоповідями  на сесіях міської ради.

2.5. Постійні комісії зобов’язані:

- якісно здійснювати розгляд  питань , що належать до їх відання;

- періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;

- своєчасно виконувати доручення ради, міського голови, секретаря ради та інформувати про їх виконання;

- здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;

- вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи та звернення громадян, що надійшли в комісію, та надавати відповіді.

 

Розділ 3. Організація роботи  постійних комісій міської ради.

3.1. Постійні комісії міської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту міської ради та цього Положення.

3.2. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах  з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків  і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії, які обираються на першому засіданні  комісії.

3.3. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3.4. Депутат міської ради – член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він завчасно повідомляє про це голову постійної комісії .

3.5. Робота постійних комісій міської ради проводиться у відповідності з планами, які затверджуються міською радою.

3.6. Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

3.7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а  в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

3.9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.10. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.11. Перелік, функціональна спрямованість і порядок  організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом ради та цим Положенням.

3.12. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: члени виконавчого комітету, керівники його відділів, підприємств та організацій міста з правом дорадчого голосу.

3.13. В залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки  виконання конкретних рішень, а також огляди, рейди тощо. По закінченню  перевірки складається довідка.

3.14. В роботі комісій можна  використовувати виїзні засідання, які  дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися  з обставинами, вивчити громадську думку.

3.15. Тривалість  засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

3.16. Про роботу комісії її голова звітує перед міською радою.

3.17. Робота постійних комісій ради висвітлюється в засобах масової інформації.

 

Розділ 4. Функціональна спрямованість постійних комісій міської ради.

 

4.1. Функціонала спрямованість  постійної комісії мандатної, з питань депутатської  діяльності та етики, законності і правопорядку.

Розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій  щодо регламенту міської ради, вносить їх на розгляд ради.

Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання  ради щодо застосування положень регламенту міської ради.

За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов’язаних  з депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов’язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.

Розглядає питання, пов’язані з відкликанням депутата виборцями або в зв’язку з введенням  в дію обвинувального судового вироку щодо депутата.

Слідкує за  дотриманням депутатами  норм етики та моралі.

Виносить на розгляд  питання про невиконання депутатами своїх обов’язків, порушення норм депутатської етики.

Попередньо розглядає міські програми  щодо дотримання  законності та правопорядку на території міської ради,  готує по них висновки, вносить їх на розгляд міської ради.

Попередньо  розглядає звіти дільничних інспекторів  міліції, інспекторів з охорони громадського порядку з питань забезпечення законності та правопорядку на території міської ради і заходів, яких було вжито у разі виникнення надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, екологічних катастроф тощо. Готує висновки з цих питань, виступає на сесіях із співдоповідями. Здійснює контроль за станом дотримання  вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

При надзвичайних обставинах вживає необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

Вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і виконкому, прийняті в межах їх повноважень.

Здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.

Здійснює контроль за дотриманням законодавства у роботі установ, які належать до відання органів міської ради та яким надані будь-які права контролю та адміністративного впливу.

 

4.2. Функціональна спрямованість постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

Попередньо  розглядає винесені виконавчим комітетом на розгляд  сесії міської ради:

-          проекти планів  та програм економічного і соціального розвитку міста Голої Пристані та села Білогрудове, міського бюджету;

-          звіти про виконання програм соціально-економічного розвитку міста Голої Пристані та села Білогрудове і міського бюджету, готує висновки, вносить свої пропозиції, виступає на сесіях із співдоповідями з цих питань.

Попередньо розглядає  питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів, про затвердження положень про ці фонди та звітів про їх використання.

Здійснює контроль за використанням бюджетних та позабюджетних коштів та готує висновки з цих питань.

Надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом, та надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті.

Ініціює та вносить пропозиції щодо нових джерел надходжень до  бюджету міста.

Попередній розгляд питань, що стосуються володіння, користування та розпорядження  об’єктами комунальної власності, в тому числі всіх майнових операцій, передачі цих об’єктів  в постійне або тимчасове користування, оренди, продажу і купівлі, використання як застави, відчуження, умов використання  та фінансування об’єктів, що приватизуються, передаються у користування і оренду.

Підготовка та попередній розгляд питань про доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів комунальної власності.

Контролює підготовку до приватизації та хід роздержавлення і приватизації об’єктів, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади.

Вивчення діяльності підзвітних та підконтрольних раді  та виконавчому комітету органів, а також  з питань, віднесених до  відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції  комісії.

Виконує функції контрольної комісії з питань приватизації.

Погоджує рішення міської ради, виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження  майном комунальної власності  територіальної громади.

Члени комісії мають право безкоштовно бути присутніми на аукціонах та конкурсах по приватизації об’єктів комунальної власності.

Одержує від керівників відділів, посадових осіб виконкому, підприємств, організацій і установ, що належать до комунальної власності або дотуються  з міського бюджету, необхідні матеріали і документи та інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів міського бюджету.

Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку міста Голої Пристані та села Білогрудове і міського бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень ради, подає за результатами  перевірок рекомендації на розгляд  виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

 

4.3. Функціональна спрямованість  постійної комісії  з питань  побутового, торговельного обслуговування та розвитку підприємницької діяльності.

     Попередньо розглядає за дорученням ради або за власною  ініціативою проекти програм щодо питань торгового, побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва, вивчає звіти про виконання програм  з цих питань.

Розглядає  перед винесенням  на розгляд сесії міської ради питання щодо роботи  і координації діяльності  підприємств торгівлі,  громадського харчування, побуту та суб’єктів  підприємницької діяльності  незалежно від форм власності.

Попередньо  розглядає  питання та пропозиції, що стосуються оподаткування  діяльності  підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту та  підприємництва.

Вивчає та розглядає питання торговельної мережі, мережі побуту.

Ініціювання, здійснення комплексу заходів, винесення на розгляд сесії міської ради питань та пропозицій  щодо розширення сфери послуг.

Ініціювання, попередній розгляд питань та звернень щодо підтримки  та розвитку вітчизняного підприємництва.

Розглядає питання та пропозиції, що стосуються виконання програми соціально-економічного  розвитку міста.

Вивчення діяльності, заслуховування керівників підприємств, організацій з питань торгівлі,   громадського харчування, побуту та підприємництва.

Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету щодо координації  діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування,  побуту та суб’єктів підприємницької діяльності.

 

4.4. Функціональна спрямованість постійної комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, використання природних ресурсів та благоустрою.

Контролює підготовку і подає на затвердження  ради проекти місцевих програм  охорони довкілля. Готує співдоповіді на засідання ради з цих питань.

Здійснює контроль за експлуатацією  всіх  екологічно небезпечних об’єктів міста, за зберіганням і вивезенням токсичних відходів.

Здійснює контроль  за розміщенням на території мста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста.

Попередньо розглядає земельні  ділянки  до оформлення акту вибору земельних ділянок.

Контролює реалізацію заходів по зміні екологічних показників  міста Голої Пристані та села Білогрудове.

Розглядає та узгоджує дозволи на здійснення експлуатації природних ресурсів  міста.

Готує та виносить на розгляд ради  пропозиції щодо визначення території та об’єктів природоохоронного фонду в межах міста та контролює дотримання їх природоохоронного  режиму.

Здійснює контроль за інформуванням  населення про роботу в напрямку оздоровлення екологічної обстановки  міста.

Контролює використання бюджетних коштів на заходи по охороні природного середовища та раціонального природокористування згідно із законом.

Контролює проведення  екологічного навчання населення міста та здійснення масових заходів екологічного спрямування.

Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку  міста в частині благоустрою та регулювання земельних відносин.

Бере участь в підготовці та затвердженні  радою міських містобудівних програм, вносить пропозиції  до планів  і програм  будівництва та реконструкції об’єктів.

Надає рекомендації, які стосуються  надання дозволів на проектування  та спорудження  об’єктів  містобудування, виділення земельних ділянок для цих цілей.

Розглядає питання вилучення, надання в користування та передачу у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, погоджує проекти землеустрою.

Надає пропозиції стосовно  використання та забудови земельних ділянок на території міста.

Надає пропозиції щодо реконструкції будинків і споруд.

Здійснює контроль за дотриманням  законодавства, затвердженої містобудівної документації, при плануванні та забудові міста, виконанням проектів і схем землеустрою, надає пропозиції про зупинення будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням проектної документації, а також  може заподіяти шкоду навколишньому середовищу.

Здійснює контроль за належним  та своєчасним виконанням рішень міської рад та її виконавчого комітету.

 

4.5. Функціональна спрямованість постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я.

Попередньо розглядає програму  соціально-економічного розвитку міста Голої  Пристані та села Білогрудове в частині розвитку освіти, культури, туризму, спорту, молоді, охорони здоров’я, соціального захисту населення. Виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями із зазначених питань.

Сприяє:

- роботі творчих спілок та інших громадських організацій, які діють у сфері освіти, культури, туризму, спорту;

- підтримці обдарованої і талановитої молоді та учнів;

- організовує довкілля учнів, вносить пропозиції міській раді щодо оздоровлення дітей.

Здійснює контроль:

-         за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед населення;

-         за роботою громадського пункту охорони порядку серед неповнолітніх.

Контролює виконання основних напрямків розвитку охорони здоров’я населення.

Сприяє реалізації на території міста заходів у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту населення, розвитку зеленого туризму.

Пропонує і контролює систему заходів по зміцненню здоров’я громадян, досягненню високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури та спорту.

Здійснює контроль за організацією харчування і медичного обслуговування школярів в школах та вихованців в дошкільних навчальних закладах міста.

Контролює роботу культурно-освітніх та фізкультурно-спортивних закладів міста по організації дозвілля молоді і школярів.

Здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції комісії.

 

4.6. Функціональна  спрямованість постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку.

Попередньо розглядає проекти програм з питань роботи житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку, вивчає і готує питання про стан та розвиток зазначених галузей, готує висновки з даних питань, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Вивчає діяльність, заслуховує керівників підприємств з питань розвитку житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

Погоджує титульні списки на проведення реконструкцій, капітальних і поточних ремонтів підприємствами житлово-комунального господарства.

Разом з комісією з питань планування, бюджету, фінансів та управління комунального власністю попередньо розглядає питання, що стосується  володіння, користування та розпорядження майном комунальної власності, в тому числі всіх майнових операцій, передачі об’єктів у постійне користування, оренди, продажу і купівлі.

Ініціювання, здійснення комплексу заходів, розгляд та винесення на сесії міської ради питань та пропозицій щодо відновлення виробництва, нарощування випуску власної продукції, та розширення сфери виробництва товарів народного споживання.

Ініціювання, попередній розгляд питань та звернень щодо підтримки та розвитку вітчизняного виробництва промислових підприємств.

Розглядає питання та пропозиції, що стосуються виконання програми соціально-економічного розвитку міста Голої Пристані та села Білогрудове.

Заслуховує і вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів і служб виконавчого комітету з питань промисловості та соціально-економічного розвитку.

Контролює виконання рішень міської ради і виконавчого комітету з питань діяльності промисловості, транспортних підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та зв’язку, програми соціально-економічного розвитку міста Голої Пристані та села Білогрудове.

 

 

 

 

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.