Рішення КСУ щодо щодо офіційного тлумачення статей 24, 49, 32 Конституції України

30.07.2014

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

 


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)

м. Київ 
12 квітня 2012 року 
№ 9-рп/2012

Справа № 1-10/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича – головуючого, 
Бауліна Юрія Васильовича, 
Бринцева Василя Дмитровича, 
Вдовіченка Сергія Леонідовича, 
Винокурова Сергія Маркіяновича, 
Гультая Михайла Мирославовича, 
Кампа Володимира Михайловича, 
Колоса Михайла Івановича – доповідача, 
Лилака Дмитра Дмитровича, 
Маркуш Марії Андріївни, 
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, 
Пасенюка Олександра Михайловича, 
Сергейчука Олега Анатолійовича, 
Шаптали Наталі Костянтинівни, 
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України „Про Конституційний Суд України“ стало конституційне звернення громадянина Трояна А.П.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України „Про Конституційний Суд України“ є наявність неоднозначного застосування судами України положень статті 24 Конституції України, що призвело до порушення конституційних прав і свобод суб’єкта права на конституційне звернення.

Заслухавши суддю-доповідача Колоса М.І. та дослідивши матеріали справи, в тому числі позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інституту кримінально-виконавчої служби, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Троян А.П. звернувся до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положеньстатті 24 Конституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває у місцях позбавлення волі, бути доставленою до суду для участі в судовому процесі у справах цивільної юрисдикції.

На думку суб’єкта права на конституційне звернення, суди України неоднозначно вирішують питання щодо можливості засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі, брати безпосередню участь у судових засіданнях під час розгляду справ, в яких вони є стороною.

Автор клопотання вважає, що недопущення його як позивача до особистої участі у розгляді судом справи у зв’язку з тим, що він відбуває кримінальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк у кримінально-виконавчій установі закритого типу, є дискримінаційним і таким, що порушує конституційне право на рівний доступ до правосуддя.

2. Вирішуючи порушене в конституційному зверненні питання, Конституційний Суд України виходить з такого.

2.1. В Україні як демократичній, правовій державі людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (статті 13 Основного Закону України).

Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частини друга,третя статті 8частина друга статті 22 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 64 Основного Закону України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Конституційні права і свободи є фундаментальною основою існування та розвитку Українського народу, а тому держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у правовій державі.

2.2. Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, отже, держава зобов’язана гарантувати кожному захист його прав і свобод у судовому порядку; суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод (пункт 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 року № 9-зп).

Згідно з частинами першоюдругою статті 24 Основного Закону України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (частина перша статті 26 Основного Закону України). Аналогічне положення міститься у частині четвертій статті 7 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 7 липня 2010 року № 2453–VI.

Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року (статтях 14, 26), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 14), Протоколі № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 1), ратифікованих Україною та у Загальній декларації прав людини 1948 року (статтях 1, 2, 7).

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод. У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Основними засадами судочинства є, зокрема, законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості (пункти 124 частини третьої статті 129 Основного Закону України).

Ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права.

2.3. Відповідно до частини третьої статті 63 Основного Закону України засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у передбаченому процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції (частина третя статті 7 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“). Разом з тим законом не врегульовано порядок забезпечення особистої участі засудженого, який відбуває кримінальне покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, у розгляді судової справи як сторони.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що особиста участь засудженого, який відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань, як сторони судового процесу створює передумови для повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи. Така участь засудженого як сторони у розгляді справи в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій повинна забезпечуватися відповідним процесуальним законом. Рішення про порядок участі засудженого як сторони у розгляді справи зобов’язаний приймати суд у порядку та на умовах, визначених відповідним процесуальним законом.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147150153 Конституції України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

вирішив:

1. В аспекті конституційного звернення положення статті 24 Конституції України стосовно рівності громадян у конституційних правах, свободах та перед законом у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55пункту 2 частини третьої статті 129 Основного Закону України щодо захисту судом прав і свобод людини і громадянина та рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом треба розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України“ та в інших офіційних виданнях України.

 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 
               

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002}

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична доп...

Конституційний Суд

Рішення № 10-рп/2002 від 29.05.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

 

 

 

 


І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
Р І Ш Е Н Н Я
КОСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
               Рішення Конституційного Суду України
         у справі за конституційним поданням 53 народних
           депутатів України щодо офіційного тлумачення
         положення частини третьої статті 49 Конституції
       України "у державних і комунальних закладах охорони
         здоров'я медична допомога надається безоплатно"
             (справа про безоплатну медичну допомогу)
 
 
 м. Київ, 29 травня 2002 року                   Справа N 1-13/2002
          N 10-рп/2002
 
 
     Конституційний Суд України у  складі  суддів  Конституційного
Суду України:
 
     Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий,
     Вознюка Володимира Денисовича,
     Іващенка Володимира Івановича,
     Козюбри Миколи Івановича,
     Корнієнка Миколи Івановича,
     Костицького Михайла Васильовича,
     Малинникової Людмили Федорівни,
     Мироненка Олександра Миколайовича - суддя-доповідач,
     Німченка Василя Івановича,
     Розенка Віталія Івановича,
     Савенка Миколи Дмитровича,
     Селівона Миколи Федосовича,
     Тихого Володимира Павловича,
     Чубар Людмили Пантеліївни,
     Шаповала Володимира Миколайовича,
 
     розглянув на  пленарному  засіданні  справу за конституційним
поданням народних депутатів  України  щодо  офіційного  тлумачення
положення частини    третьої   статті   49   Конституції   України
( 254к/96-ВР  )  "у  державних  і  комунальних  закладах   охорони
здоров'я медична допомога надається безоплатно".
 
     Приводом для  розгляду  справи  відповідно  до статей 39,  41

1. Thomastek, 11.04.2018 23:52
заказать продвижение web сайта в москве логин в скайпе SEO PRO1
2. Jandrorp, 30.04.2018 01:55
Комплексные услуги Seo продвижения
Поисковое продвижение
http://interpult.ru/razmeshhenie-obyavleniij/ - объявления
3. WarnerBem, 30.04.2018 16:50
http://bystrokredit24.ru/kreditnyj-broker-pomoshh-v-poluchenii-kredita-v/ - Кредитный брокер помощь в получении кредита в
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/srochno-pomogu-dengami-v-dolg-segodnya/ - Срочно помогу деньгами в долг сегодня
4. DonaldWhept, 04.05.2018 05:36
Эффективное продвижение в интернете.
базу каталогов для allsubmitter
http://bit.ly/2yvpbEy - база каталогов 2018 для allsubmitter
ICQ 726166382
5. r-z-r_Bex, 04.05.2018 13:50
Приветствуем Вас, предлагаем Вам профессиональное продвижение Вашего сайта, о нас http://r-z-r.ru/rackrutka_cayta.html
6. DonaldWhept, 04.05.2018 19:05
Эффективное продвижение в интернете.
русские базы для allsubmitter
база профилей для хрумер
ICQ 726166382
7. WarnerBem, 05.05.2018 17:29
http://bystrokredit24.ru/rosevrobank-onlajn-zayavka-na-kredit/ - Росевробанк онлайн заявка на кредит
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/bystryj-zajm-v-egorevske/ - Быстрый займ в егорьевске
8. DonaldWhept, 06.05.2018 08:24
Эффективное продвижение в интернете.
allsubmitter база 2013
http://bit.ly/2yvpbEy - база ссылок для xrumer
ICQ 726166382
9. DonaldWhept, 08.05.2018 02:39
Эффективное продвижение в интернете.
как создать база allsubmitter
http://bit.ly/2yvpbEy - база ссылок хрумер
ICQ 726166382
10. WarnerBem, 08.05.2018 19:32
http://bystrokredit24.ru/rejting-bystryx-zajmov/ - Рейтинг быстрых займов
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/oformit-bystryj-zajm-onlajn/ - Оформить быстрый займ онлайн
11. taxi-vovrema.info, 09.05.2018 11:43
из томилино до люблино маршрутное такси

http://taxi-vovrema.info/page/iz-tomilino-do-lyublino-marshrutnoe-taksi/
.
12. mebel_Amaby, 09.05.2018 17:09
Купить кухню интернет магазин Сергиев Посад

http://kuhninazakaz.info/page/kupit-kuhnyu-internet-magazin-sergiev-posad/
13. WilliamBek, 10.05.2018 01:59
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
14. Caseydef, 11.05.2018 08:29
Автоюрист кузьмичев

http://avtouris.info/page/avtoyurist-kuzmichev/
.
15. kuhninazakaz.info, 17.05.2018 04:11
Шкаф купе купить Лосино Петровский

http://kuhninazakaz.info/page/shkaf-kupe-kupit-losino-petrovskij/
.
16. WilliamWeifF, 17.05.2018 09:02
http://bit.ly/2IH9Q8m Гелевые перчатки и носочки для spa ухода за руками и ногами
Инновационные гелиевые носки и перчатки на основе натуральных компонентов для ухода за кожей рук и ног.
Питают и тонизируют кожу, восстанавливают ее эластичность и упругость, способствуют профилактике грибковых заболеваний.
17. taxi-vovrema.info, 20.05.2018 05:41
такси из жулебино в аэропорт домодедово

http://taxi-vovrema.info/page/taksi-iz-julebino-v-aeroport-domodedovo/
.
18. avtouris.info, 20.05.2018 14:18
Автоюрист спб

http://avtouris.info/page/avtoyurist-spb/
.
19. WilliamBek, 20.05.2018 23:11
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
20. abba-trans.com, 21.05.2018 23:38
Аренда автобуса на 15 человек

http://abba-trans.com/page/arenda-avtobusa-na-15-chelovek/
.
21. WilliamBek, 22.05.2018 03:24
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
22. Sashaot59, 26.05.2018 09:28
[IMG - http://bit.ly/2x9UBjP[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
23. Kuznetsovot48, 27.05.2018 10:17
[IMG - http://bit.ly/2x9UBjP[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
24. WilliamBek, 28.05.2018 10:23
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
25. Sergeyot27, 28.05.2018 19:00
[IMG - https://vk.targethunter.ru/rtrg/248068-5ova2.gif[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
[IMG - VK-RTRG-248680-8ATVi[/IMG - AGELESS
26. abba-trans.com, 01.06.2018 03:03
Автобус в аренду с водителем санкт-петербург

http://abba-trans.com/page/avtobus-v-arendu-s-voditelem-sankt-peterburg/
.
27. Jasonhobby, 06.06.2018 21:39
http://bit.ly/2INJdie Snorest - клипса от храпа
Инновационное приспособление, которое стимулирует рефлексогенные точки в области носовой перегородки, расширяет дыхательные пути и повышает концентрацию кислорода в крови.
Тем самым - избавляет от храпа и делает ваш сон глубоким и здоровым!
28. Lavrovot36, 08.06.2018 11:41
https://goo.gl/pyfvzs - Тренажер Lulu Ultra против морщин (почтовые расходы включены)
29. Lavrovot24, 10.06.2018 00:47
https://goo.gl/apFueh - Английский За 4 Недели 2в1
30. Lavrovot50, 11.06.2018 21:39
https://goo.gl/epBAbC - Почтовый Робот
31. Bojenkoot51, 13.06.2018 02:30
https://goo.gl/jgV5no - BETGARANT PRO 2017 - ПРОГРАММА ДЛЯ СТАВОК НА ФУТБОЛ. ЕЩЁ БОЛЬШЕ СТАТИСТИКИ.
32. Leonidot51, 16.06.2018 12:47
https://goo.gl/J8yU22 - Уроки по Яндекс Директ от А до Я для новичков!
33. Antonovot26, 17.06.2018 10:50
https://goo.gl/yFPSjR - «Лови Дзен» и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц
34. Kovalenkoot21, 18.06.2018 10:00
https://goo.gl/GaQSEi - Полный комплект по зapaбoтку на рассылке email
35. Antonovot28, 19.06.2018 10:33
https://goo.gl/f6CjLq - Партнерский конвейер 2.0. С нуля до 100000 в месяц без вложений!
36. Chaweb-model.info, 27.06.2018 17:00
онлайн расчет среднего заработка для справки в центр занятости калькулятор

http://web-model.info/page/onlajn-raschet-srednego-zarabotka-dlya-spravki-v-tsentr-zanyatosti-kalkulyator/
37. Leonidot38, 14.07.2018 03:23
https://goo.gl/ww1Q2N - Успешный рекрутер. Легкий способ заработать онлайн без вложений
Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.