Рішення КСУ щодо щодо офіційного тлумачення статей 24, 49, 32 Конституції України

30.07.2014

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

 


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)

м. Київ 
12 квітня 2012 року 
№ 9-рп/2012

Справа № 1-10/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича – головуючого, 
Бауліна Юрія Васильовича, 
Бринцева Василя Дмитровича, 
Вдовіченка Сергія Леонідовича, 
Винокурова Сергія Маркіяновича, 
Гультая Михайла Мирославовича, 
Кампа Володимира Михайловича, 
Колоса Михайла Івановича – доповідача, 
Лилака Дмитра Дмитровича, 
Маркуш Марії Андріївни, 
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, 
Пасенюка Олександра Михайловича, 
Сергейчука Олега Анатолійовича, 
Шаптали Наталі Костянтинівни, 
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України.

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України „Про Конституційний Суд України“ стало конституційне звернення громадянина Трояна А.П.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України „Про Конституційний Суд України“ є наявність неоднозначного застосування судами України положень статті 24 Конституції України, що призвело до порушення конституційних прав і свобод суб’єкта права на конституційне звернення.

Заслухавши суддю-доповідача Колоса М.І. та дослідивши матеріали справи, в тому числі позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інституту кримінально-виконавчої служби, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Троян А.П. звернувся до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положеньстатті 24 Конституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває у місцях позбавлення волі, бути доставленою до суду для участі в судовому процесі у справах цивільної юрисдикції.

На думку суб’єкта права на конституційне звернення, суди України неоднозначно вирішують питання щодо можливості засуджених, які перебувають у місцях позбавлення волі, брати безпосередню участь у судових засіданнях під час розгляду справ, в яких вони є стороною.

Автор клопотання вважає, що недопущення його як позивача до особистої участі у розгляді судом справи у зв’язку з тим, що він відбуває кримінальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк у кримінально-виконавчій установі закритого типу, є дискримінаційним і таким, що порушує конституційне право на рівний доступ до правосуддя.

2. Вирішуючи порушене в конституційному зверненні питання, Конституційний Суд України виходить з такого.

2.1. В Україні як демократичній, правовій державі людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (статті 13 Основного Закону України).

Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується; конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частини друга,третя статті 8частина друга статті 22 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 64 Основного Закону України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Конституційні права і свободи є фундаментальною основою існування та розвитку Українського народу, а тому держава зобов’язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки призводить до того, що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у правовій державі.

2.2. Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, отже, держава зобов’язана гарантувати кожному захист його прав і свобод у судовому порядку; суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод (пункт 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 року № 9-зп).

Згідно з частинами першоюдругою статті 24 Основного Закону України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (частина перша статті 26 Основного Закону України). Аналогічне положення міститься у частині четвертій статті 7 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 7 липня 2010 року № 2453–VI.

Рівність та недопустимість дискримінації особи є не тільки конституційними принципами національної правової системи України, а й фундаментальними цінностями світового співтовариства, на чому наголошено у міжнародних правових актах з питань захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 року (статтях 14, 26), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 14), Протоколі № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (статті 1), ратифікованих Україною та у Загальній декларації прав людини 1948 року (статтях 1, 2, 7).

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод. У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Основними засадами судочинства є, зокрема, законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості (пункти 124 частини третьої статті 129 Основного Закону України).

Ніхто не може бути обмежений у праві на доступ до правосуддя, яке охоплює можливість особи ініціювати судовий розгляд та брати безпосередню участь у судовому процесі, або позбавлений такого права.

2.3. Відповідно до частини третьої статті 63 Основного Закону України засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у передбаченому процесуальним законом порядку в суді будь-якої інстанції (частина третя статті 7 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“). Разом з тим законом не врегульовано порядок забезпечення особистої участі засудженого, який відбуває кримінальне покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, у розгляді судової справи як сторони.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що особиста участь засудженого, який відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань, як сторони судового процесу створює передумови для повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи. Така участь засудженого як сторони у розгляді справи в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій повинна забезпечуватися відповідним процесуальним законом. Рішення про порядок участі засудженого як сторони у розгляді справи зобов’язаний приймати суд у порядку та на умовах, визначених відповідним процесуальним законом.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147150153 Конституції України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

вирішив:

1. В аспекті конституційного звернення положення статті 24 Конституції України стосовно рівності громадян у конституційних правах, свободах та перед законом у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 55пункту 2 частини третьої статті 129 Основного Закону України щодо захисту судом прав і свобод людини і громадянина та рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом треба розуміти так, що кожен, тобто громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України“ та в інших офіційних виданнях України.

 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 
               

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 49 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2002 від 29.05.2002}

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична доп...

Конституційний Суд

Рішення № 10-рп/2002 від 29.05.2002

По состоянию на 26 марта 2007 года

 

 

 

 


І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
Р І Ш Е Н Н Я
КОСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
               Рішення Конституційного Суду України
         у справі за конституційним поданням 53 народних
           депутатів України щодо офіційного тлумачення
         положення частини третьої статті 49 Конституції
       України "у державних і комунальних закладах охорони
         здоров'я медична допомога надається безоплатно"
             (справа про безоплатну медичну допомогу)
 
 
 м. Київ, 29 травня 2002 року                   Справа N 1-13/2002
          N 10-рп/2002
 
 
     Конституційний Суд України у  складі  суддів  Конституційного
Суду України:
 
     Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий,
     Вознюка Володимира Денисовича,
     Іващенка Володимира Івановича,
     Козюбри Миколи Івановича,
     Корнієнка Миколи Івановича,
     Костицького Михайла Васильовича,
     Малинникової Людмили Федорівни,
     Мироненка Олександра Миколайовича - суддя-доповідач,
     Німченка Василя Івановича,
     Розенка Віталія Івановича,
     Савенка Миколи Дмитровича,
     Селівона Миколи Федосовича,
     Тихого Володимира Павловича,
     Чубар Людмили Пантеліївни,
     Шаповала Володимира Миколайовича,
 
     розглянув на  пленарному  засіданні  справу за конституційним
поданням народних депутатів  України  щодо  офіційного  тлумачення
положення частини    третьої   статті   49   Конституції   України
( 254к/96-ВР  )  "у  державних  і  комунальних  закладах   охорони
здоров'я медична допомога надається безоплатно".
 
     Приводом для  розгляду  справи  відповідно  до статей 39,  41

1. Thomastek, 11.04.2018 23:52
заказать продвижение web сайта в москве логин в скайпе SEO PRO1
2. Jandrorp, 30.04.2018 01:55
Комплексные услуги Seo продвижения
Поисковое продвижение
http://interpult.ru/razmeshhenie-obyavleniij/ - объявления
3. WarnerBem, 30.04.2018 16:50
http://bystrokredit24.ru/kreditnyj-broker-pomoshh-v-poluchenii-kredita-v/ - Кредитный брокер помощь в получении кредита в
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/srochno-pomogu-dengami-v-dolg-segodnya/ - Срочно помогу деньгами в долг сегодня
4. DonaldWhept, 04.05.2018 05:36
Эффективное продвижение в интернете.
базу каталогов для allsubmitter
http://bit.ly/2yvpbEy - база каталогов 2018 для allsubmitter
ICQ 726166382
5. r-z-r_Bex, 04.05.2018 13:50
Приветствуем Вас, предлагаем Вам профессиональное продвижение Вашего сайта, о нас http://r-z-r.ru/rackrutka_cayta.html
6. DonaldWhept, 04.05.2018 19:05
Эффективное продвижение в интернете.
русские базы для allsubmitter
база профилей для хрумер
ICQ 726166382
7. WarnerBem, 05.05.2018 17:29
http://bystrokredit24.ru/rosevrobank-onlajn-zayavka-na-kredit/ - Росевробанк онлайн заявка на кредит
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/bystryj-zajm-v-egorevske/ - Быстрый займ в егорьевске
8. DonaldWhept, 06.05.2018 08:24
Эффективное продвижение в интернете.
allsubmitter база 2013
http://bit.ly/2yvpbEy - база ссылок для xrumer
ICQ 726166382
9. DonaldWhept, 08.05.2018 02:39
Эффективное продвижение в интернете.
как создать база allsubmitter
http://bit.ly/2yvpbEy - база ссылок хрумер
ICQ 726166382
10. WarnerBem, 08.05.2018 19:32
http://bystrokredit24.ru/rejting-bystryx-zajmov/ - Рейтинг быстрых займов
100% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ!
http://bystrokredit24.ru/oformit-bystryj-zajm-onlajn/ - Оформить быстрый займ онлайн
11. taxi-vovrema.info, 09.05.2018 11:43
из томилино до люблино маршрутное такси

http://taxi-vovrema.info/page/iz-tomilino-do-lyublino-marshrutnoe-taksi/
.
12. mebel_Amaby, 09.05.2018 17:09
Купить кухню интернет магазин Сергиев Посад

http://kuhninazakaz.info/page/kupit-kuhnyu-internet-magazin-sergiev-posad/
13. WilliamBek, 10.05.2018 01:59
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
14. Caseydef, 11.05.2018 08:29
Автоюрист кузьмичев

http://avtouris.info/page/avtoyurist-kuzmichev/
.
15. kuhninazakaz.info, 17.05.2018 04:11
Шкаф купе купить Лосино Петровский

http://kuhninazakaz.info/page/shkaf-kupe-kupit-losino-petrovskij/
.
16. WilliamWeifF, 17.05.2018 09:02
http://bit.ly/2IH9Q8m Гелевые перчатки и носочки для spa ухода за руками и ногами
Инновационные гелиевые носки и перчатки на основе натуральных компонентов для ухода за кожей рук и ног.
Питают и тонизируют кожу, восстанавливают ее эластичность и упругость, способствуют профилактике грибковых заболеваний.
17. taxi-vovrema.info, 20.05.2018 05:41
такси из жулебино в аэропорт домодедово

http://taxi-vovrema.info/page/taksi-iz-julebino-v-aeroport-domodedovo/
.
18. avtouris.info, 20.05.2018 14:18
Автоюрист спб

http://avtouris.info/page/avtoyurist-spb/
.
19. WilliamBek, 20.05.2018 23:11
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
20. abba-trans.com, 21.05.2018 23:38
Аренда автобуса на 15 человек

http://abba-trans.com/page/arenda-avtobusa-na-15-chelovek/
.
21. WilliamBek, 22.05.2018 03:24
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
22. Sashaot59, 26.05.2018 09:28
[IMG - http://bit.ly/2x9UBjP[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
23. Kuznetsovot48, 27.05.2018 10:17
[IMG - http://bit.ly/2x9UBjP[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
24. WilliamBek, 28.05.2018 10:23
Сезонная распродажа Ray-Ban по ценам производителя
http://bit.ly/2F23Wh1
25. Sergeyot27, 28.05.2018 19:00
[IMG - https://vk.targethunter.ru/rtrg/248068-5ova2.gif[/IMG - AGELESS http://bit.ly/2IJHaMR - сыворотка мгновенного омоложения
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты.
Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
[IMG - VK-RTRG-248680-8ATVi[/IMG - AGELESS
26. abba-trans.com, 01.06.2018 03:03
Автобус в аренду с водителем санкт-петербург

http://abba-trans.com/page/avtobus-v-arendu-s-voditelem-sankt-peterburg/
.
27. Jasonhobby, 06.06.2018 21:39
http://bit.ly/2INJdie Snorest - клипса от храпа
Инновационное приспособление, которое стимулирует рефлексогенные точки в области носовой перегородки, расширяет дыхательные пути и повышает концентрацию кислорода в крови.
Тем самым - избавляет от храпа и делает ваш сон глубоким и здоровым!
28. Lavrovot36, 08.06.2018 11:41
https://goo.gl/pyfvzs - Тренажер Lulu Ultra против морщин (почтовые расходы включены)
29. Lavrovot24, 10.06.2018 00:47
https://goo.gl/apFueh - Английский За 4 Недели 2в1
30. Lavrovot50, 11.06.2018 21:39
https://goo.gl/epBAbC - Почтовый Робот
31. Bojenkoot51, 13.06.2018 02:30
https://goo.gl/jgV5no - BETGARANT PRO 2017 - ПРОГРАММА ДЛЯ СТАВОК НА ФУТБОЛ. ЕЩЁ БОЛЬШЕ СТАТИСТИКИ.
32. Leonidot51, 16.06.2018 12:47
https://goo.gl/J8yU22 - Уроки по Яндекс Директ от А до Я для новичков!
33. Antonovot26, 17.06.2018 10:50
https://goo.gl/yFPSjR - «Лови Дзен» и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц
34. Kovalenkoot21, 18.06.2018 10:00
https://goo.gl/GaQSEi - Полный комплект по зapaбoтку на рассылке email
35. Antonovot28, 19.06.2018 10:33
https://goo.gl/f6CjLq - Партнерский конвейер 2.0. С нуля до 100000 в месяц без вложений!
36. Chaweb-model.info, 27.06.2018 17:00
онлайн расчет среднего заработка для справки в центр занятости калькулятор

http://web-model.info/page/onlajn-raschet-srednego-zarabotka-dlya-spravki-v-tsentr-zanyatosti-kalkulyator/
37. Leonidot38, 14.07.2018 03:23
https://goo.gl/ww1Q2N - Успешный рекрутер. Легкий способ заработать онлайн без вложений
38. Antonovot59, 25.07.2018 18:15
http://bit.ly/2uaPqMA - Записи мероприятия ПЕРВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ САММИТ «ЛИДЕР 2020»
39. Williamdaf, 29.07.2018 05:43
https://shortm.ru/jLJq
Эпилятор Yes Finishing Touch
Превосходный эпилятор, помогающий избавиться даже от самых жестких волос на любых участках тела.
Регулярное применение устройства способствует истончению и ослаблению волосков, в результате чего они перестают расти!
40. Davidsealp, 10.08.2018 05:25
Часы Amst Sport

http://bit.ly/2M15xq0

Уникальные часы от торгового бренда Amst для любителей спортивного стиля. Великолепный дизайн, непревзойденное качество и многофункциональность сделали их настоящим хитом продаж во всем мире.
41. VitkanNug, 10.08.2018 19:35
Заказать итальянские ткани в РФ в это время не просто. Несмотря на то, что невероятно много организаций распродают итальянские ткани, многие из тканей являются подделками. Чтобы найти настоящий магазин итальянских тканей, потребуется постараться. Если вам нужны полотна для пошива качественной одежды, вам необходимо позвонить к профи.

На tissura.ru продаются дорогие изделия высокого качества и работают настоящие специалисты. Весь трикотаж был изготовлен в Италии, после чего его экспортировали в Россию. Дом тканей в России безумно популярен. Вы можете приобрести натуральные ткани от известных итальянских производителей. Если вам потребуются ткани для мужского пиджака или женского убора, именно магазин натуральных тканей оснащен такими материалами. Эксклюзивные материалы в РФ сегодня в моде. Именно поэтому достаточно людей подделывают ткани и выдают их за оригинал известных международных компаний.

Отличить дизайнерские ткани невероятно тяжело от липы. Но, если вам необходимо купить эксклюзивные ткани для пошива нарядов, вам понадобиться огромная подборка тканей, которую вы можете найти на веб-странице tissura.ru компании, а более подробно можно посмотреть по ссылке - купить шифон . Именно на портале доступны модные ткани 2018 года, которые разработаны по основным стандартам качества. Если вы перейдёте на сайт, у вас будет интерес приобрести красивые кружева. Они невероятно красивые и приятные. С помощью такого материала вы сможете сделать аксессуары для дома или костюмы для своих близких.

Сообщество сотрудничает как с индивидуальными лицами, так и с известными организациями, которые представлены в РФ. Элитные вещи из Италии достать могут далеко не все. Именно поэтому, если вы позвоните в организацию, у вас будет возможность приобрести материалы премиального качества. А самое важное – эти материалы будут настоящими.

Фурнитура и такого формата изделия невероятно известны в текущем году. Много новых производителей фурнитуры пользуются услугами организации "Тиссура" и заказывают ткани для личных заказов. Выделим и то, что вы можете купить товары и со скидкой. Компания постоянно проводит скидки на разные коллекции.
Если вам нужны ткани для пиджаков, то вы можете подобрать материалы любого цвета. В это время костюмные материалы приобрести можно со скидкой. Выделим, менеджеры посодействуют выбрать вам сорочечные материалы и пальтовые ткани. Ткани для мужских сорочек вы можете заказать разного цвета. Эксклюзивные ткани также можно выбрать для сорочек. Среди изделий, которые идут для сорочек часто реально встретить новинки. Хотя, их надо бронировать заранее. Главная причина, их регулярно раскупают.

С помощью тканей, которые вы можете заказать в организации, вам удастся изготовить свадебное платье. Достаточно много ателье, которые занимаются сегодня свадебными платьями, приобретают изделия в компании "Тиссура". Если вам нужны деловые изделия для юбилея, подобрать такие ткани реально также, проконсультировавшись с менеджерами. Консультанты помогут выбрать современные и светлые ткани.

Итальянские ткани очень известны и по причине их высокого качества. Если вам понадобилось костюмная шерсть купить для изготовления роскошного итальянского платья, то сделать это реально у нас на сайте. С содействием итальянских материалов вы можете пошить платье индивидуально или обратиться в студию.

Для подбора женских или мужских изделия вам достаточно соединиться с администраторами фирмы по контактным данным +7(812)2338948. Фирма существует по адресу Санкт-Петербург, Большой проспект П.С. 22-24. Если вам нужна консультация по интересующим вас вопросам, менеджеры охотно предоставят ответ и помогут выбрать необходимые ткани. По контактным данным вас также проинформируют о наличии тканей и о настоящих скидках.
42. Davidsealp, 15.08.2018 07:11
Упор поясничный Seat Back

http://bit.ly/2LRYIYE

Уникальный поясничный упор, помогающий избавиться от распространенных проблем с позвоночником всего за четыре недели. Быстро снимает боль в спине, уменьшает нагрузку на позвонки и помогает держать осанку в положении сидя
43. Williamdaf, 17.08.2018 03:18
Extreme Power Belt - пояс для похудения и коррекции фигуры

http://bit.ly/2vgc9Hq

Единственный аксессуар, который может уменьшить размер талии на двенадцать сантиметров всего за две секунды. А если носить Xtreme Power Belt регулярно, то можно легко избаваться от лишнег жира на животе!
44. Davidsealp, 20.08.2018 03:52
Ageless - антивозрастная сыворотка мгновенного действия
http://bit.ly/2IJHaMR
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты. Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
45. Arthurnearp, 23.08.2018 15:07
http://botseo.ru/pelican-zarabatyvajte-na-azartnom-trafike-3/ - Pelican – зарабатывайте на азартном трафике
46. Williamdaf, 23.08.2018 20:16
Детский интерактивный набор для рисования в темноте "Рисуй светом" (Low Price)

http://bit.ly/2OdyPPZ

Интерактивный набор для рисования в темноте, состоит из фотолюминесцентного экрана в рамке-планшете, светового маркера и трафаретов. Благодаря уникальной технологии, рисунки будут светиться в темноте до 30-ти минут!
47. Davidsealp, 24.08.2018 00:25
Умные часы SW007

http://bit.ly/2naUMDr

Smart Watch SW007 - инновационные умные часы с широчайшими возможностями. Прочные, надежные, выполняют более десятка полезных функций. Идеальное сочетание стиля и современных технологий
48. Davidsealp, 25.08.2018 14:18
Ageless - антивозрастная сыворотка мгновенного действия
http://bit.ly/2IJHaMR
Революционное средство для мгновенного омоложения кожи лица на основе комплекса пептидов и гиалуроновой кислоты. Разглаживает мелкие морщины в проблемных местах и усиливает регенеративные способности клеток, продлевая молодость кожи.
49. Davidsealp, 25.08.2018 22:52
Бинокль Canon и часы SwissArmy в подарок
http://bit.ly/2ubkbkm
Мощный японский бинокль для наблюдения на рыбалке, охоте и природе. 60-кратное увеличение, ручная настройка четкости, ударопрочный и влагозащищенный корпус. Часы Swiss Army в подарок каждому покупателю
50. Davidsealp, 26.08.2018 08:13
http://arbu.store2.ru/ Нож для арбуза Angurello Genietti
http://arbu.store2.ru/ Идеально ровные дольки арбуза без особых усилий!
http://arbu.store2.ru/ Итальянская компания Genietti изобрела нож для нарезки арбуза под названием Angurello.
http://arbu.store2.ru/ Удобные щипцы для нарезки арбуза снабжены остро заточенными ножами, которые нарезают арбуз на ровные геометрические фигуры.
51. Davidsealp, 27.08.2018 08:04
Nokia 6700 и часы Rolex в подарок
http://bit.ly/2ruxPho
Культовый телефон от компании Nokia. Уникальный дизайн, поддержка двух сим-карт, и, конечно же, противоударный корпус из нержавеющей стали. Более 100 миллионов продаж по всему миру!
52. Davidsealp, 28.08.2018 03:56
BrandWatches - витрина мужских часов

http://bit.ly/2H01Jk8

Распродажа самых популярных моделей часов 2017-го года. На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Каждому покупателю - стильное портмоне в подарок!
53. Davidsealp, 29.08.2018 00:47
BrandWatches - витрина мужских часов

http://bit.ly/2H01Jk8

Распродажа самых популярных моделей часов 2017-го года. На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Каждому покупателю - стильное портмоне в подарок!
54. Davidsealp, 29.08.2018 23:13
Умные часы SW007

http://bit.ly/2naUMDr

Smart Watch SW007 - инновационные умные часы с широчайшими возможностями. Прочные, надежные, выполняют более десятка полезных функций. Идеальное сочетание стиля и современных технологий
55. Davidsealp, 31.08.2018 04:35
Антивозрастной стик для кожи лица Maxclinic lifting stick
http://bit.ly/2M0PjNE
Уникальный лифтинг-стик с коллагеном от бренда Maxclinic. Разглаживает морщины на лице и шее, восстанавливает обмен и выработку коллагена, подтягивает кожу и делает ее более упругой.
56. Williamdaf, 31.08.2018 12:09
Детский интерактивный набор для рисования в темноте "Рисуй светом" (Low Price)

http://bit.ly/2OdyPPZ

Интерактивный набор для рисования в темноте, состоит из фотолюминесцентного экрана в рамке-планшете, светового маркера и трафаретов. Благодаря уникальной технологии, рисунки будут светиться в темноте до 30-ти минут!
57. Davidsealp, 01.09.2018 12:37
Умные часы SW007

http://bit.ly/2naUMDr

Smart Watch SW007 - инновационные умные часы с широчайшими возможностями. Прочные, надежные, выполняют более десятка полезных функций. Идеальное сочетание стиля и современных технологий
58. Williamdaf, 04.09.2018 16:37
Детский интерактивный набор для рисования в темноте "Рисуй светом" (Low Price)

http://bit.ly/2OdyPPZ

Интерактивный набор для рисования в темноте, состоит из фотолюминесцентного экрана в рамке-планшете, светового маркера и трафаретов. Благодаря уникальной технологии, рисунки будут светиться в темноте до 30-ти минут!
59. Williamdaf, 11.09.2018 08:32
https://goo.gl/jgV5no - BETGARANT PRO 2017 - ПРОГРАММА ДЛЯ СТАВОК НА ФУТБОЛ. ЕЩЁ БОЛЬШЕ СТАТИСТИКИ.
60. Davidsealp, 11.09.2018 10:05
Snorest - антихрап с фильтром для воздуха
http://bit.ly/2INJdie
Snorest - клипса от храпа
Инновационное приспособление, которое стимулирует рефлексогенные точки в области носовой перегородки, расширяет дыхательные пути и повышает концентрацию кислорода в крови. Тем самым - избавляет от храпа и делает ваш сон глубоким и здоровым!
61. Williamdaf, 12.09.2018 08:36
https://goo.gl/GaQSEi - Полный комплект по зapaбoтку на рассылке email
62. Davidsealp, 12.09.2018 11:04
Money Amulet - Привлеките удачу и деньги в свою жизнь

http://bit.ly/2vdgnj1 Персональный магический амулет на богатство. Изготавливается только из имперских монет, заговаривается на имя конкретного человека. Оберегает от финансовых неудач и помогает выйти на новый уровень жизни.
63. Williamdaf, 13.09.2018 16:09
Комплект часы Emporio Armani и клатч Emporio Armani

http://bit.ly/2ADrqHJ

Элитный мужской комплект от легендарного бренда Emporio Armani - культовые наручные часы и стильный клатч. Непревзойденное качество, максимальная надежность и уникальный дизайн.
64. Davidsealp, 13.09.2018 22:46
Монокуляр Bushnell + часы Patek Philippe в подарок!
http://bit.ly/2LisINd
Новый сверхмощный монокуляр Bushnell с функцией ночного видения - незаменимая вещь для наблюдения на рыбалке и охоте. Поле зрения: 8 км, кратность увеличения: 16Х. Каждому покупателю - часы в подарок.
65. JasonLop, 14.09.2018 16:33
https://t.me/myshop777 - магазин для тебя
66. Arthurnearp, 24.09.2018 12:28
http://botseo.ru/poiskovoe-prodvizhenie-sajtov-seo-v-minske-3/ - Поисковое продвижение сайтов seo в минске
67. Williamdaf, 03.10.2018 11:35
https://clck.ru/EUf6D - купить наручные часы алфекс
РАСПРОДАЖА БРЕНДОВЫХ ЧАСОВ. СКИДКА ДО 50% НА ВЕСЬ КАТАЛОГ! НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НИХ ПОДРОБНЕЕ
https://clck.ru/EUf6D - наручные часы третий рейх купить
Прямые поставки с заводов производителя
68. Davidsealp, 03.10.2018 13:46
Эпилятор Yes Finishing Touch
http://bit.ly/2vdkD20
Превосходный эпилятор, помогающий избавиться даже от самых жестких волос на любых участках тела. Регулярное применение устройства способствует истончению и ослаблению волосков, в результате чего они перестают расти!
69. Davidsealp, 14.10.2018 07:43
BrandWatches - витрина мужских часов

https://clck.ru/EWDBk

Распродажа самых популярных моделей часов 2018-го года. На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Каждому покупателю - стильное портмоне в подарок!
70. IvanHed, 18.10.2018 00:49
Браслет-шагомер SMARTBAND
https://clck.ru/EWCSE - http://goo.gl/szF6sJ - Пульсометр шагомер али приобрести
Регулярные измерения частоты сердечных сокращений.
Установите время измерений в приложении, или запустите тест на частоту сердечных сокращений просто встряхнув браслет.
Тест автоматически отключается через одну минуту и сохраняет значение в браслете.
https://clck.ru/EWCRz - Фитнес браслеты ютуб заказать
-http://goo.gl/szF6sJ
71. IvanHed, 28.10.2018 14:20
Браслет-шагомер SMARTBAND
http://goo.gl/szF6sJ - https://clck.ru/EWCS6 - Фитнес браслеты медицинские приобрести
Регулярные измерения частоты сердечных сокращений.
Установите время измерений в приложении, или запустите тест на частоту сердечных сокращений просто встряхнув браслет.
Тест автоматически отключается через одну минуту и сохраняет значение в браслете.
https://clck.ru/EWCSE - Купить фитнес браслет xiaomi mi band в розетка приобрести
-https://clck.ru/EWCRz
72. Davidsealp, 28.10.2018 17:44
https://clck.ru/EZRZX - маска-пленка с лифтинг-эффектом
Инновационная маска с коллоидным золотом для уникальной безоперационной подтяжки кожи лица и шеи.
Восстанавливает выработку коллагена, разглаживает морщины и подтягивает кожу, а также очищает поры и избавляет от черных точек. 100% натуральный состав.
Инновационная маска с коллоидным золотом для безоперационной подтяжки кожи лица и шеи
73. MatthewCom, 29.10.2018 09:06
https://clck.ru/EZ936 - заработок на играх
***@
74. MichaelTor, 29.10.2018 21:03
Беспроводные наушники AIRPODS – ЧИСТЫЙ ЗВУК. ОТЛИЧНАЯ СЛЫШИМОСТЬ! : https://clck.ru/EbTnZ

- Зарядка в чехле за 80 мин - это 20 часов работы наушников и 5 часов в режиме разговора
- Подключаются к любому телефону в несколько кликов
- Сдвоенные микрофоны снижают уровень фоновых шумов до минимума.
- Конструкция, разработанная Apple гарантирует абсолютное удобство и комфорт при ношении

Закажи наушники сейчас по акционной цене, получи на почте, послушай звук и только потом оплати!

- Бесплатная доставка,оплата по факту получения.
Заказать со скидкой 50% http://playfee.ru/2054f605
75. Williamdaf, 04.11.2018 22:33
https://clck.ru/EUf6D - напыление золотое на часы
РАСПРОДАЖА БРЕНДОВЫХ ЧАСОВ. СКИДКА ДО 50% НА ВЕСЬ КАТАЛОГ! НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НИХ ПОДРОБНЕЕ
https://clck.ru/EUf6D - часы свотч самсунг
Прямые поставки с заводов производителя
76. Davidsealp, 09.11.2018 03:17
Нож Gerber Bear Grylls Ultimate и часы AMST

https://clck.ru/EXwkt

Легендарный нож для выживания от фирмы Gerber, в разработке которого поучаствовал знаменитый экстремал Bear Grylls. Насчитывает 1000 способов применения.
В подарок - армейские часы Amst.
77. Williamdaf, 11.11.2018 06:48
https://clck.ru/EewHE - часы smartwatch dz09 android

https://clck.ru/EewHE
Собственное производство, прямые поставки без наценок реселлеров
Умные часы SmartWatch SW007
Двойной контроль качества
Умные часы SmartWatch SW007
100% возврат денег если товар Вам не понравится.
https://clck.ru/EewHE
Прямые поставки с заводов производителя
https://clck.ru/EewHE - часы сони smartwatch
78. Davidsealp, 13.11.2018 06:10
https://clck.ru/EfyK9 Скатерть «Мягкое стекло»
Скатерть "Мягкое стекло" - это очень красивое, и в то же время практичное изделие.
Она не мнется и не нуждается в стирке, не боится случайно пролитого кипятка и жирных пятен. Просто протрите влажной тряпкой - и скатерть как новая
79. MatthewCom, 16.11.2018 01:20
https://clck.ru/EgVNj -
СУСТАВЫ БОЛЯТ И ОПУХАЮТ?
ЭТО АРТРИТ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕМ ARTRAID С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА
И АРТРИТ ИСЧЕЗНЕТ:
Навсегда Быстро и
без боли Результат уже
на 3й день
80. Andrey, 25.11.2018 10:56
Поможем продвинуть Ваш сайт в первых строках поисковых систем Яндекс и Google по ключевым словам.
81. Arthurnearp, 08.01.2019 05:13
https://clck.ru/EtfqU - печать на футболках челябинск


Интернет магазин уникальных футболок. Мы предлагаем Вам только качественные и уникальные товары. На Ваш выбор толстовки, футболки, головные уборы, чехлы, посуда, аксессуары и вещи для интерьера.
Вы с легкостью сможете подобрать рисунок, который Вам нравится или же сделать свой уникальный с помощью конструктора.
Приобретя товр Вы можете воспользоваться услугами доставки на очень выгодных условиях.

Заходи и заказывай:
http://supermayki-ok.ru - Шапка
82. Davidsealp, 09.01.2019 07:26
BrandWatches - витрина мужских часов

https://clck.ru/EWDBk

Распродажа самых популярных моделей часов 2018-го года. На выбор - элитные произведения часового искусства от TAGHeuer, Breitling, Ulysse Nardin и других легендарных брендов. Каждому покупателю - стильное портмоне в подарок!
83. Arthurnearp, 09.01.2019 22:14
https://clck.ru/EtfqU - как правильно складывать футболку


Интернет магазин уникальных футболок. Мы предлагаем Вам только качественные и уникальные товары. На Ваш выбор толстовки, футболки, головные уборы, чехлы, посуда, аксессуары и вещи для интерьера.
Вы с легкостью сможете подобрать рисунок, который Вам нравится или же сделать свой уникальный с помощью конструктора.
Приобретя товр Вы можете воспользоваться услугами доставки на очень выгодных условиях.

Заходи и заказывай:
http://supermayki-ok.ru - Галстук 3D
84. Davidsealp, 10.01.2019 16:24
Money Amulet - Привлеките удачу и деньги в свою жизнь

https://u.to/17g2FA Персональный магический амулет на богатство. Изготавливается только из имперских монет, заговаривается на имя конкретного человека. Оберегает от финансовых неудач и помогает выйти на новый уровень жизни.
85. Arthurnearp, 10.01.2019 22:47
https://clck.ru/EtfqU - футболки сборной россии по футболу


Интернет магазин уникальных футболок. Мы предлагаем Вам только качественные и уникальные товары. На Ваш выбор толстовки, футболки, головные уборы, чехлы, посуда, аксессуары и вещи для интерьера.
Вы с легкостью сможете подобрать рисунок, который Вам нравится или же сделать свой уникальный с помощью конструктора.
Приобретя товр Вы можете воспользоваться услугами доставки на очень выгодных условиях.

Заходи и заказывай:
http://supermayki-ok.ru - Шорты и брюки
86. Davidsealp, 11.01.2019 01:00
Money Amulet - Привлеките удачу и деньги в свою жизнь

https://u.to/17g2FA Персональный магический амулет на богатство. Изготавливается только из имперских монет, заговаривается на имя конкретного человека. Оберегает от финансовых неудач и помогает выйти на новый уровень жизни.
87. Arthurnearp, 11.01.2019 13:46
https://clck.ru/EtfqU - майк лебедев


Интернет магазин уникальных футболок. Мы предлагаем Вам только качественные и уникальные товары. На Ваш выбор толстовки, футболки, головные уборы, чехлы, посуда, аксессуары и вещи для интерьера.
Вы с легкостью сможете подобрать рисунок, который Вам нравится или же сделать свой уникальный с помощью конструктора.
Приобретя товр Вы можете воспользоваться услугами доставки на очень выгодных условиях.

Заходи и заказывай:
http://supermayki-ok.ru - Футболки
88. Davidsealp, 16.01.2019 07:07
https://u.to/EIIzFA Sani Sticks - палочки от засора слива
Уникальное изобретение для избавления от засоров и неприятного запаха водопроводных труб.
Палочка представляет собой концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопления жира и органические отложения.
Одной упаковки таких палочек хватит на целый год!
89. Davidsealp, 16.01.2019 17:09
https://clck.ru/Eew7c "REVOFLEX XTREME" ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
Тренажер подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки
Используется для работы со всеми группами мышц. Комбинируя различные техники и уровни нагрузки, вы можете выполнять
до 500 упражнений
Интуитивно понятные упражнения, а также легко настраиваемые уровни нагрузки делают занятия на нем удобными и эффективными
Тренажер легкий, его удобно хранить и можно брать с собой в дорогу. Вы можете использовать для этого специальную сумку, которая
идет с ним в комплекте
90. GeorgeVet, 21.01.2019 03:34
https://clck.ru/F3jCW - Держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки
Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации.
Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути. https://clck.ru/F3jCW
[URL=https://clck.ru/F3jCW - [IMG - https://i109.fastpic.ru/big/2019/0117/df/d717d7df123302668a816be283233bdf.jpg[/IMG - [/URL -


http://bit.ly/2CtkNFB - Купить Пуховик с капюшоном (MJ6T9E) в интернет-магазине одежды
http://bit.ly/2HwRkQX - Купить Пуховая парка с натуральным мехом (MJ6T97) в интернет-магазине одежды
http://bit.ly/2U08HuB - 3=2 на носки
91. Davidsealp, 19.02.2019 18:22
Комбидресс Slim Shapewear https://clck.ru/FBHK2

Утягивающее белье нового поколения. Инновационный материал корректирует тело прямо на глазах: приподнимает грудь, очерчивает линию талии, скрывает жировые складки на животе, бедрах и ягодицах.

***^
92. Michealven, 26.02.2019 06:43
http://bit.ly/2GHejqS - Набор для выращивания грибов

Компактные грибницы для домашнего выращивания грибов.
Более 6 килограммов продукта всего с одной коробочки.
Элементарная процедура посадки, а также минимум усилий и времени для ухода.
Свежие, вкусные, а самое главное натуральные грибы на вашем столе круглый год!
10 видов грибов: белые грибы, вешенки, грузди, лисички, опята, подберезовики, подосиновики, белые трюфели, шампиньоны, шиитаке


http://bit.ly/2GHejqS - Набор для выращивания грибов
93. Charlesovess, 26.02.2019 08:21
https://clck.ru/FFd7N - Крем для удаления щетины

Новый и необычайно простой способ быстрого удаления нежелательной растительности на лице и теле.
Больше не понадобится бритвенный станок, не придётся терпеть дискомфорт, страдать от раздражения кожи, случайных порезов и микротрещин.
Всего 3-5 минут и у мужчины гладкая кожа, без малейшего признака растительности.

http://shortm.ru/nNKn - Крем для удаления щетины Razorless Shaving
94. Davidsealp, 27.02.2019 11:05
п»їАнтивозрастной стик для кожи лица Maxclinic lifting stick
https://clck.ru/EXx9T
Уникальный лифтинг-стик с коллагеном от бренда Maxclinic. Разглаживает морщины на лице и шее, восстанавливает обмен и выработку коллагена, подтягивает кожу и делает ее более упругой.
95. GeraldFLUME, 27.02.2019 11:05
https://clck.ru/FFjgW - Чистящее средство Vclean Spot

Vclean Spot – идеальный помощник в доме и настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки.
Уникальное средство без проблем очистит любые поверхности от въевшейся грязи, подарит красивый блеск, обработанные изделия будут выглядеть после обработки как новые!

https://clck.ru/FFjgW - Чистящее средство Vclean Spot
96. Michealven, 01.03.2019 21:39
https://clck.ru/FFdCq - Набор для выращивания грибов Грибной Сезон

Компактные грибницы для домашнего выращивания грибов.
Более 6 килограммов продукта всего с одной коробочки.
Элементарная процедура посадки, а также минимум усилий и времени для ухода.
Свежие, вкусные, а самое главное натуральные грибы на вашем столе круглый год!
10 видов грибов: белые грибы, вешенки, грузди, лисички, опята, подберезовики, подосиновики, белые трюфели, шампиньоны, шиитаке


http://bit.ly/2GHejqS - Набор для выращивания грибов
97. GeraldFLUME, 03.03.2019 22:18
https://clck.ru/FFjgW - Чистящее средство Vclean Spot

Vclean Spot – идеальный помощник в доме и настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки.
Уникальное средство без проблем очистит любые поверхности от въевшейся грязи, подарит красивый блеск, обработанные изделия будут выглядеть после обработки как новые!

https://clck.ru/FFjgW - Чистящее средство Vclean Spot
98. Davidsealp, 04.03.2019 03:08
Монокуляр Bushnell + часы Patek Philippe в подарок!
https://u.to/NYAzFA
Новый сверхмощный монокуляр Bushnell с функцией ночного видения - незаменимая вещь для наблюдения на рыбалке и охоте.
Поле зрения: 8 км, кратность увеличения: 16Х. Каждому покупателю - часы в подарок.
@**...$=
99. Harrylidge, 07.03.2019 03:51
https://clck.ru/FJLFe Cledbel 24K Gold - маска-пленка с лифтинг-эффектом
Инновационная маска с коллоидным золотом для безоперационной подтяжки кожи лица и шеи.
Восстанавливает выработку коллагена, разглаживает морщины и подтягивает кожу, а также очищает поры и избавляет от черных точек.
100% натуральный состав. http://bit.ly/2IOMuyU
100. Jeremywanna, 07.03.2019 08:01
http://bit.ly/2SeAlmc - Extreme Power Belt - пояс для похудения и коррекции фигуры
Единственный аксессуар, который может уменьшить размер талии на двенадцать сантиметров всего за две секунды.
А если носить Xtreme Power Belt регулярно, то можно легко избаваться от лишнег жира на животе!
101. GeraldFLUME, 08.03.2019 20:08
https://clck.ru/FJuhZ Термобелье Nord City + термоноски в подарок
СОГРЕВАЕТ И СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ДО -35 ГРАДУСОВ!

http://bit.ly/2EQAgBN Доставка почтой в течение 1-10 рабочих дней.

https://clck.ru/FJuhZ Оплата заказов осуществляется по факту получения товара

https://clck.ru/FJuhZ Перед отправкой товар проходит тщательную проверку на предмет брака и дефектов


http://c.trktp.ru/szmb СУПЕР-Пластыри для подтяжки лица
- Убрать брыли и второй подбородок за пару секунд! http://c.trktp.ru/szmb
- Улучшают овал лица http://c.trktp.ru/szmb
- Убирают щеки, провисания кожи, морщины http://c.trktp.ru/szmb
- Оптимизированы для нанесения макияжа http://c.trktp.ru/szmb
- Подходят для любого типа кожи http://c.trktp.ru/szmb
102. Jeremywanna, 09.03.2019 03:50
https://clck.ru/F7nBP - Держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки
Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой.
Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации.
Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути.
103. Jeremywanna, 10.03.2019 08:26
https://clck.ru/F7nBP - Держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки
Уникальный автомобильный держатель для смартфона с беспроводной зарядкой.
Устройство надежно крепится в салоне авто благодаря двойной фиксации.
Автоматически заряжает смартфон, когда вы в пути.
104. GeraldFLUME, 10.03.2019 20:47
http://bit.ly/2EQAgBN Термобелье Nord City + термоноски в подарок
СОГРЕВАЕТ И СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ДО -35 ГРАДУСОВ!

https://clck.ru/FJuhZ Доставка почтой в течение 1-10 рабочих дней.

https://clck.ru/FJuhZ Оплата заказов осуществляется по факту получения товара

http://bit.ly/2EQAgBN Перед отправкой товар проходит тщательную проверку на предмет брака и дефектов


http://c.trktp.ru/szmb СУПЕР-Пластыри для подтяжки лица
- Убрать брыли и второй подбородок за пару секунд! http://c.trktp.ru/szmb
- Улучшают овал лица http://c.trktp.ru/szmb
- Убирают щеки, провисания кожи, морщины http://c.trktp.ru/szmb
- Оптимизированы для нанесения макияжа http://c.trktp.ru/szmb
- Подходят для любого типа кожи http://c.trktp.ru/szmb
105. GeraldFLUME, 11.03.2019 17:18
https://clck.ru/FJuhZ Термобелье Nord City + термоноски в подарок
СОГРЕВАЕТ И СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ДО -35 ГРАДУСОВ!

https://clck.ru/FJuhZ Доставка почтой в течение 1-10 рабочих дней.

http://bit.ly/2EQAgBN Оплата заказов осуществляется по факту получения товара

http://bit.ly/2EQAgBN Перед отправкой товар проходит тщательную проверку на предмет брака и дефектов


http://c.trktp.ru/szmb СУПЕР-Пластыри для подтяжки лица
- Убрать брыли и второй подбородок за пару секунд! http://c.trktp.ru/szmb
- Улучшают овал лица http://c.trktp.ru/szmb
- Убирают щеки, провисания кожи, морщины http://c.trktp.ru/szmb
- Оптимизированы для нанесения макияжа http://c.trktp.ru/szmb
- Подходят для любого типа кожи http://c.trktp.ru/szmb
106. Jeremywanna, 11.03.2019 18:28
http://bit.ly/2SeAlmc - Extreme Power Belt - пояс для похудения и коррекции фигуры
Единственный аксессуар, который может уменьшить размер талии на двенадцать сантиметров всего за две секунды.
А если носить Xtreme Power Belt регулярно, то можно легко избаваться от лишнег жира на животе!
107. Jamesrat, 14.03.2019 01:45
http://bit.ly/2Dn5uyr - Ремень с открытой пряжкой

http://bit.ly/2Dn5uyr - Носки с содержанием шерсти для мальчиков
108. JasonOxype, 15.03.2019 23:07
http://interpult-s.ru/pochemu-stoit-zakazat-prodvizhenie-sajta/ - Огромное количество компаний, стремиться сегодня, все активнее рекламировать свою продукцию, причем не только в ареале своего нахождения, но и во всем мире
- Продвижение статьями Написание и размещение статей на трастовых площадках со ссылками на ваш сайт. Оплата единоразовая за весь срок продвижения. Вы выбираете ключевые слова – мы подбираем площадки для размещения статей и рекомендуем бюджет, достаточный для продвижения. После согласования списка площадок и бюджета наши копирайтеры пишут авторские материалы с употреблением продвигаемых ключевых слов, а владельцы площадок их размещают.|
109. Jamesrat, 20.03.2019 20:21
http://bit.ly/2SrgO7m - Яркая кепка девочек

http://bit.ly/2Dn5uyr - Джемпер для мальчиков


http://bit.ly/2HD4eeA Купить постельное белье от 399 р.
110. Jamesrat, 30.03.2019 15:34
https://clck.ru/FQ2Hj - Выберите Боди-платье Мечта с доставкой по всей России в разделе Платья и юбки
У нас Вы можете купить лучший текстиль, производимый в нашей стране на фабриках города Иваново. Наши основные отличия от конкурентов:
Большой ассортимент - абсолютно все виды постельного белья и трикотажа - женского, детского, мужского;
Высокое качество российского производителя;
Невысокие цены;
Разнообразные способы доставки по всей территории РФ;
Сертификация всей продукции.
Но, всё-таки, главной причиной для того, чтобы купить текстиль именно в нашем магазине, является максимальная прозрачность работы над заказом на всех этапах.
На сайте Вы всегда без труда можете узнать текущий этап работы, а операторы нашей бесплатной горячей телефонной линии, которые работают без выходных, готовы Вас проконсультировать по любому вопросу.
https://clck.ru/FPhJ3 - Купить в интернет-магазине Шорты женские Гисборн за 169 руб.
111. GeraldFLUME, 02.04.2019 09:23
http://bit.ly/2HPCLr0 - Низкие цены на отели
http://bit.ly/2FN8uqt - Бронирование отелей и гостиниц со скидкой до 60%


http://bit.ly/2UnrYtL - Авиабилеты по низким ценам
http://bit.ly/2FLp89P - Дешевые авиабилеты от крупнейших авиакомпаний и агентств
112. JasonOxype, 02.04.2019 19:25
http://bit.ly/2Pyz49D - Уникальные бумажные часы
113. Michealven, 06.04.2019 22:37
http://bit.ly/2FLp89P - Дешевые авиабилеты от крупнейших авиакомпаний и агентств
114. Michealven, 07.04.2019 18:34
Привет всем! Зацените CryptoTab браузер - просто пользуешься им как обычным браузером - смотришь YouTube и сериалы, сидишь в соц. сетях и где угодно, и при этом еще получаешь доход в биткойнах за счет встроенного в браузер майнинг алгоритма - http://bit.ly/2OOmu60
115. Michealven, 08.04.2019 01:31
Уже месяц я пользуюсь новым браузером, а если точнее - CryptoTab Браузером. Хотите спросить, почему? Ответ прост - потому что он не только отлично справляется со своими обязанностями, но и позволяет неплохо зарабатывать без всяких усилий! Узнайте больше, перейдя по ссылке - http://bit.ly/2OOmu60
116. Виктор, 26.08.2019 09:44
Перезвоните мне пожалуйста 8 (996)777-21-76 Евгений.
Напишіть свій комментар
Ваше ім'я
E-mail (не буде опублікований)
Сайт
* Текст повідомлення
Введіть число, яке Ви бачите праворуч
Якщо Ви не бачите зображення з числом - змініть настроювання браузера так, щоб відображались картинки та перезагрузіть сторінку.


Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.