"Інагро" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

16.04.2019

 

20194113418
(реєстраційний номер справи про оцінку
      впливу на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Фермерське господарство «Інтегровані агросистеми»            

код ЄДРПОУ 33734191 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання
Юридична адреса:75600, Херсонська область, Голопристанський район, м.Гола Пристань, вул.
Московська, 25, голова Сипко А.С., т. (0512) 587910.
      2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернати-ви.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. №827) з родовища «Гопри Інагро» (свердловини №№ 8-542, 8-543, 8-551, 8-552), що розташоване у південній частині м. Гола Пристань Херсонської області з метою господарчо-питного, виробничого водопостачання підприємства та зрошення.

Технічна альтернатива 1.

Об’єкт існуючий, свердловини експлуатують водоносний горизонт у відкладах верхнього міоцену та пробурені в 2007-2009 роках. Експлуатація  родовища «Гопри Інагро» здійснюється в межах дозволу на спеціальне водокористування № Укр 8.1 Хрс від 26.06.2013 і не перевищує 1670 м3/добу.

У свердловинах встановлено лічильники та запірна арматура.

Вода відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Враховуючи довгострокові дані режимних спостережень за якістю, дебітом, статичним і динамічним рівнями підземних вод,  технічні альтернативи не розглядаються.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядалась. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення потреби у воді підприємства.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Планована діяльність здійснюється на південь від м.Гола Пристань Херсонської області, на лівому березі р.Дніпро, в долині р.Конка. Свердловини розташовані: № 8-542 - в 1,1 км; № 8-543 – в 1,4 км; № 8-551 – в 1,5 км; № 8-552 – в 1,6 км на південь від м.Гола Пристань Херсонської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Не розглядалась. Територіальна альтернатива 1 є діючим варіантом для задоволення потреби у воді підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням господар-сько-питних та виробничих потреб та потреб зрошення,  покращенням економічної ситуації у регіоні, розвитку бізнесу, забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Родовище «Гопри Інагро» експлуатується Фермерським господарством «Інтегровані агросистеми». Водозабір підприємства складається з чотирьох  свердловин, які пробурені на глибини 79,5-81,0 м. Дебіти свердловин знаходяться в межах 70-75 м3/годину. Підраховані експлуатаційні запаси підземних вод по родовищу становлять – 1670 м3/добу (609,5 тис.м3/рік). Видобуток води у 2018 році по ФГ «Інтегровані агросистеми» становив 319,5 тис.м3

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
-  
дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

- дотримання умов спеціального водокористування.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

-   дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проектні рішення в період експлуатації водозабору ФГ «Інтегровані агросистеми» будуть забезпечувати раціональне використання надр, буде передбачено заходи протидії підтоплен-ню, а також охоронні, відновлювані, захисні заходи. Проведення гідрогеоло-гічного моніторингу за рівнем води, водовідбором, контролем якості питних підземних вод. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносного горизонту.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна   підготовка   і   захист   території,   щодо   технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходиться в межах земельних ділянок ФГ «Інтегровані агросистеми», погоджених в установленому порядку.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

атмосферне повітря - не впливає;

водне середовище – виходячи з геологічної будови і гідрогеологічних умов в межах родовища виділяється водоносний горизонт в верхньоміоце-нових відкладах, представлений вапняками. В процесі відпрацювання родовища буде незначне зниження статичного рівня водоносного горизонту в межах норм. Під час видобування підземних вод водовідбір виконується у  відповідності з дозволом на спеціальне водокористування. Свердловини облаштовані лічильниками. Підприємство контролює заміри динамічного та статичного рівня води у свердловинах, проводить відбір проб на нітратне забруднення, органічні речовини, хімічний, бактеріологічний та радіологічний аналізи.

-водовідведення – побутові та виробничі стічні води надходять до міської каналізаційної мережі.

-скид - скидання побутових стоків після біологічної очистки на біологічних очисних спорудах підприємства здійснюється у відповідності до умов на спеціальне водокористування у міську каналізаційну мережу. Виробничі стоки після біологічної очистки використовуються в  зворотному водопостачанні підприємства та для потреб зрошення. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності по видобуванню не передбачається;

ґрунти – негативного впливу на грунти при господарсько-питному та виробничому водопостачанню не передбачається; дотримання режимів зрошення не призведе до заболочення та засолення території.;

рослинний та тваринний світ - не впливає;

вплив на природно-заповідний фонд – території ПЗФ (вищого та нижчого рангів) відсутні;

соціальне середовище (населення) - позитивний вплив на місцеву економіку, створення робочих місць, залучення інвестицій і економіку Херсонської області.

техногенне середовище – негативний вплив відсутній

щодо технічної альтернативи 2
не розглядається 

щодо територіальної альтернативи 1

Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 не розглядаються у зв’язку з тим, що територіальна альтернатива 1 розташована в межах існуючих земельних ділянок, які знаходяться у користуванні ФГ «Інтегровані агросистеми».

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку довкілля»

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які  можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з п.3 частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля №2059VIIІ від 23 травня 2017 року.  

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники: - опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності; - опис поточного стану довкілля та факторів довкілля; -оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, соціальне середовище; - опис передбачених заходів.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господа-рювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість проваджен-ня планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провад-ження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарю-вання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде виконання особливої умови № 2 Спеціального дозволу на користування надрами № 6249 від 15.02.2018 р. – виконання умов Мінприроди наказ від 21.09.2017 № 346, протокол засідання Комісії з питань погодження надання надр у користування Мінприроди від 01.09.2017 № 27 (пп.2 п.2).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адмі-ністрації, 73026, м.Херсон, пров. Козаць-кий, буд.10, dp-ekology@khoda.gov.ua. +38(0552)263195, Контактна особа: Шевченко Наталія Ігорівна.

 Виконавчий директор ФГ «Інтегровані агросистеми» Т.В. Гнезділова

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.